Penggal 2

Contoh Kerja Kursus ( KK ) : Kerja Kursus Contoh DM

Pengajian Am Penggal 2 ( 900/2 ) Soalan Bahagian C ( Esei )

Skop : Agama dan Kepercayaan

 1. Amalan prinsip Kepercayaan kepada Tuhan dalam Ideologi Negara bertujuan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang berdaulat berasaskan kepercayaan kepada Tuhan. Justeru, kerajaan mengambil pelbagai pendekatan dan langkah untuk memelihara keharmonian antara agama. Bincangkan.

Skop : Ekonomi

 1. Kemelesetan ekonomi yang melanda dunia turut dirasai oleh Malaysia. Oleh itu, kerajaan dan rakyat perlu memainkan peranan masing-masing untuk mengurangkan kesan yang mungkin timbul daripada keadaan ini. Huraikan. ( P2/STPM 2013 )
 2. Perdagangan dalam talian memainkan peranan penting dalam memajukan bidang ekonomi negara, namun demikian kita terpaksa bersedia untuk menerima pelbagai implikasi negatif yang timbul. Bincangkan.
 3. Kerajaan telah memperkenalkan Model Baru Ekonomi ( MEB ) untuk memacu Malaysia menjadi negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Untuk mencapai aspirasi ini, negara perlulah mempunyai ciri-ciri ekonomi yang selari dengan hasrat Model Baru Ekonomi. Bincangkan.
 4. Industri Kecil dan Sederhana memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. Pada masa yang sama, sektor ekonomi ini turut menghadapi pelbagai rintangan. Ulaskan.
 5. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang sering menghimpit kesejahteraan hidup rakyat. Justeru, rakyat dan kerajaan terpaksa mengambil pelbagai tindakan untuk menghadapinya. Bincangkan.
 6. Kerajaan melakukan pelbagai cara untuk membasmi kemiskinan dan mengurangkan ketidakseimbangan pendapatan serta kekayaan negara walaupun menghadapi pelbagai cabaran. Ulaskan.

Skop : Politik

 1. Hak-hak asasi rakyat telah diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Tidak semua peruntukan hak asasi di peringkat global sesuai untuk diiktiraf oleh rakyat negara ini. Bincangkan.
 2. Kerajaan senantiasa berusaha untuk meningkatkan tahap dan kemampanan kualiti hidup rakyat. Bincangkan.

Skop : Sosial dan Budaya

 1. Cabaran Ketujuh dalam Wawasan 2020 adalah mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya penyayang. Jelaskan keadaan yang mencetuskan hasrat kerajaan untuk membentuk masyarakat penyayang dan budaya penyayang. ( UP2/STPM 2013 )
 2. Golongan gelandangan yang membanjiri bandar-bandar utama di negara ini semakin meningkat. Usaha tertentu perlu dilakukan bagi menangani gejala tersebut. Ulaskan. ( UP2/STPM 2013 )
 3. Sistem pendidikan kita merupakan tunjang pembangunan negara. Oleh itu, Malaysia perlu melaksanakan transformasi terhadap keseluruhan sistem pendidikan semasa untuk melonjakkan pencapaian semua murid. Bincangkan.
 4. Budaya kebangsaan perlu dikekalkan kerana ia merupakan identiti negara. Justeru kita tidak boleh membiarkan budaya kebangsaan terhakis oleh pengaruh globalisasi. Ulaskan.
 5. Mewujudkan komuniti yang selamat merupakan tanggungjawab kerajaan dan rakyat. Bincangkan.
 6. Meningkatkan keupayaan pengetahuan, budaya inovasi, dan memupuk ‘Minda Kelas Pertama’ penting dalam usaha membawa negara ke arah kemajuan. Jelaskan.
 7. Pembangunan sosioekonomi secara inklusif tidak mengabaikan kaum wanita kerana menyedari kepentingan sumbangan mereka. Justeru banyak inisiatif diambil oleh pihak kerajaan untuk memastikan golongan wanita terus menjadi penyumbang utama kepada sosioekonomi negara. Jelaskan.
 8. Pembangunan modal insan bertaraf dunia di Malaysia memerlukan usaha yang komprehensif dan bersepadu daripada sektor awam dan swasta. Bincangkan.

Skop : Ekologi

 1. Aset alam sekitar dan sumber ekologi negara perlu diurus secara mampan supaya pembangunan masa kini tidak menjejaskan keperluan generasi akan datang. Bincangkan.
 2. Malaysia bertuah memiliki sumber biodiversiti namun menghadapi pelbagai cabaran dalam usaha memelihara dan memanfaatkan sumber tersebut. Bincangkan.
 3. Pemanasan global. Bincangkan punca-punca dan kesan-kesannya terhadap negara.

Skop : Prasarana

 1. Sebuah negara maju berpendapatan tinggi memerlukan infrastruktur bertaraf dunia untuk menyokong aktiviti ekonomi dan meningkatkan kualiti hidup rakyat. Bincangkan.

Skop : Sains dan Teknologi

 1. Mengurus sumber dan bekalan air amat penting dalam proses penyediaan kemudahan awam kepada rakyat walaupun menghadapi pelbagai rintangan. Ulaskan.
 2. Tenaga boleh diperbaharui berpotensi untuk dimajukan di Malaysia, walaupun terpaksa menempuh pelbagai rintangan. Bincangkan.
 3. Malaysia memajukan teknologi hijau kerana menyedari pelbagai manfaatnya kepada negara. Ulaskan.

Skop : Integrasi dan Perpaduan

 1. Membina negara Malaysia yang bersatu padu telah diletakkan sebagai cabaran pertama dalam Wawasan 2020. Bagi mengukuhkan bangsa Malaysia yang bersatu padu, kerajaan telah memperkenalkan ideologi dan pelbagai dasar lain. Huraikan. ( P2/STPM 2013 )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s