Penggal 3

Teknologi Hijau

Posted on Updated on

Apabila sesebuah negara semakin pesat membangun, populasinya semakin meningkat. Ini menyebabkan kadar permintaan terhadap sesuatu keperluan adalah tinggi. Gaya hidup manusia yang mahukan kehidupan lebih baik seperti rumah, bekalan elektrik dan air, kereta dan lain-lain menyebabkan permintaan terhadap sumber semula jadi semakin meningkat.

Pengurusan sumber semula jadi yang tidak terancang seperti pembalakan tidak terkawal, penerokaan tanah secara berleluasa, pelepasan gas karbon dioksida ke atmosfera, pembuangan sisa pepejal dan sebagainya menyebabkan pencemaran. Jika pengurusan sumber semula jadi ini tidak diuruskan dengan baik, ia turut menjejaskan kualiti hidup manusia dan alam sekitar.

Justeru, masyarakat dunia kini menghadapi dua cabaran utama, iaitu isu perubahan iklim dan keselamatan tenaga. Kedua-dua isu ini harus ditangani secara kolektif dan efektif. Satu pendekatan yang kritis amatlah penting.

Berdasarkan keperluan ini, teknologi hijau menjadi portfolio Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, (KeTHHA) yang ditubuhkan pada 9 April 2009. Teknologi hijau mempunyai peranan strategik yang lebih jauh daripada setakat mencapai autonomi tenaga dan menangani perubahan cuaca.
Teknologi hijau turut membantu pembangunan masyarakat berilmu yang mendorong ke arah mempraktikkan tenaga lestari dan cara hidup lebih baik. Kita boleh hidup lebih lestari jika kita menjadi seorang yang lebih celik alam sekitar, belajar daripada alam semula jadi, hidup dengan lebih sederhana dan menjadi rakyat yang aktif dalam membangunkan alam sekitar.

Teknologi hijau adalah pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memulihara alam sekitar dan sumber semula jadi, dan meminimumkan kesan negatif daripada aktiviti manusia.

Teknologi hijau merujuk produk, peralatan atau sistem yang memenuhi kriteria seperti meminimumkan degradasi kualiti persekitaran, mempunyai pembebasan gas rumah hijau yang rendah atau sifar, selamat untuk digunakan dan menyediakan persekitaran sihat dan lebih baik untuk semua hidupan, menjimatkan tenaga dan sumber asli dan menggalakkan sumber yang boleh diperbaharui.

Ia adalah teknologi rendah karbon dan lebih mesra alam berbanding dengan teknologi sedia ada. Apabila kita menggunakan teknologi hijau, kita menggunakan sumber-sumber seperti tenaga, air dan sebagainya secara minimum untuk menghasilkan sesuatu produk.

Dasar Teknologi Hijau

Dasar Teknologi Hijau Negara (DTHN) dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak pada Julai 2009 dan menekankan aspek pemacuan pertumbuhan ekonomi negara dan pembangunan mapan. Pembangunan mapan hendaklah memenuhi keperluan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan keperluan generasi akan datang.

Ia adalah berasaskan empat tunggak iaitu tenaga, alam sekitar, ekonomi dan sosial. Dari aspek tenaga, teknologi hijau mencari kaedah untuk mengurangkan penggunaan tenaga dan pada masa sama mempromosikan kecekapan guna tenaga. Dari aspek alam sekitar, kesan kepada alam sekitar dapat diminimumkan dan dipelihara.

Dari aspek ekonomi, teknologi hijau meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi. Dari segi sosial pula, kualiti hidup rakyat dapat dipertingkatkan.

Seperti kita semua sedia maklum, pemanasan global dikaitkan dengan kenaikan suhu dunia. Dunia dikatakan semakin hari semakin panas. Kenaikan elemen suhu di seluruh dunia ini berkait rapat dengan aktiviti manusia yang mengganggu keseimbangan sistem bumi khususnya sistem atmosfera.

Fenomena pemanasan global

Dari sudut imbangan haba, fenomena pemanasan global memberi makna wujudnya ketidakseimbangan dalam bajet haba. Input haba diterima oleh sistem bumi berlebihan berbanding outputnya. Justeru, kenaikan suhu pada semua skala sama ada mikro atau makro.

Mengikut Profesor James G Titus dari Agensi Perlindungan Alam Sekitar Amerika Syarikat: ‘Terdapat peningkatan suhu dunia antara 0.4 hingga 0.5 darjah Celsius pada setiap lima tahun bermula pada tahun 1952. Dianggarkan antara tahun 1990 hingga 2025 suhu dunia akan meningkat antara 0.8 hingga 3.6 darjah Celsius.’

Pemanasan global terjadi melalui dua mekanisme penting iaitu melalui kesan rumah hijau dan juga penipisan lapisan ozon. Walaupun terdapat punca semulajadi, tetapi aktiviti manusia lebih banyak menyumbang terhadap kedua-dua mekanisme di atas. Kesan rumah hijau banyak disumbangkan oleh gas karbon dioksida.

Lantaran itu penekanan terhadap ‘teknologi hijau’ adalah alternatif tepat dalam menangani masalah kesan rumah hijau ini selaras dengan agenda utama kerajaan seluruh dunia pada masa kini yang memberi keutamaan kepada isu alam sekitar khususnya fenomena perubahan cuaca.

Kita sebagai penduduk dunia perlu bertanggungjawab untuk bersama-sama memainkan peranan dalam menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik.

Seperti yang kita tahu, teknologi hijau adalah aplikasi sains alam sekitar untuk memulihara sumber dan alam semula jadi bagi menangani impak negatif aktiviti manusia seperti pengeluaran asap hitam yang membahayakan oleh kilang, penggunaan bahan bakar kenderaan bermotor, pemusnahan alam semula jadi, pencemaran sungai, pelepasan karbon ke udara dan sebagainya. Teknologi hijau adalah teknologi rendah karbon dan lebih mesra alam berbanding teknologi sedia ada.

Untuk menggalakkan pembangunan aktiviti teknologi hijau, kerajaan telah menyediakan insentif berikut:

1) Dalam Bajet 2010 memperuntukkan RM1.5 billion sebagai pinjaman mudah kepada pengeluar serta pengguna Teknologi Hijau di seluruh Negara melalui Skim Pembiayaan Teknologi Hijau (GTFS);

2) Pemilik bangunan yang memperoleh sijil Indeks Bangunan Hijau (GBI) mulai 24 Oktober 2009 hingga 31 Disember 2014 diberi pengecualian cukai pendapatan bersamaan perbelanjaan modal tambahan bagi memperoleh sijil berkenaan;

3) Pembeli rumah yang memperoleh sijil GBI daripada pemaju hartanah diberi pengecualian duti setem ke atas surat cara pindah milik; dan

4) Jumlah pengecualian adalah bersamaan dengan kos tambahan bagi memperoleh sijil berkenaan. Pengecualian ini adalah layak bagi pembeli yang menyempurnakan perjanjian jual beli mulai 24

Oktober 2009 hingga 31 Disember 2014.
Manfaat teknologi hijau

Umumnya, teknologi hijau memfokuskan kepada empat kebaikan. Dari aspek tenaga, teknologi hijau diharapkan dapat membantu mencari ketidakbergantungan tenaga dan mempromosikan kecekapan tenaga negara. Teknologi hijau merangkumi sumber tenaga seperti angin, air, solar, hibrid dan lain-lain yang bersumberkan alam semula jadi.

Teknologi hijau terbukti lebih cekap kerana ia boleh menjana tenaga dalam pelbagai keadaan dengan kos murah, selamat dan mesra pengguna. Ini dapat dibuktikan melalui pengalaman dan amalan di negara maju yang telah membangunkan industri ini sejak sekian lama.

Teknologi hijau dapat membantu memulihara dan meminimumkan kesan buruk kepada alam sekitar. Pencemaran udara, air, bunyi dan sebagainya akan menjejaskan kualiti hidup rakyat jika dibiarkan berterusan. Apabila kita menggunakan teknologi hijau, kesan negatif terhadap alam sekitar adalah minimum. Ia dapat meningkatkan dan melindungi ekosistem dan kepelbagaian hidup, meningkatkan kualiti udara dan air, mengurangkan pembuangan bahan tercemar dan melindungi sumber semula jadi.

Dari aspek ekonomi, teknologi ini mampu meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi dan meningkatkan kualiti hidup untuk semua kehidupan manusia dan biodiversiti umumnya.

Teknologi hijau mempunyai potensi besar dalam memacu pembangunan negara. Ia dapat membantu mengurangkan kos operasi, meningkatkan nilai aset dan keuntungan. Teknologi ini juga dapat meningkatkan produktiviti dan kepuasan pekerja. Industri yang menggunakan atau membangunkan produk berhubung teknologi hijau dapat menyediakan peluang pekerjaan untuk masyarakat tempatan. Prestasi kitar hidup ekonomi juga dapat dioptimumkan.

Kita boleh juga meneroka peluang mengeksport produk ‘hijau’ yang telah kita hasilkan. Pasaran untuk teknologi dan produk hijau amat besar, khususnya dalam sektor tenaga boleh diperbaharui. Contohnya, industri solar photovoltaic telah dikenal pasti sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk Malaysia.

Dari segi komuniti, teknologi hijau dapat meningkatkan kualiti udara, terma dan bunyi persekitaran. Contoh, penggunaan kereta enjin hibrid. Hal ini dapat meningkatkan keselesaan dan kesihatan penghuni bandar, mengurangkan masalah infrastruktur tempatan dan meningkatkan kualiti hidup.

Antara bangunan hijau di Malaysia ialah Pusat Tenaga Malaysia (PTM), iaitu bangunan hijau berkonsepkan bangunan tenaga rendah dan mesra alam, selain dilengkapi sistem building integrated photovoltaic (BIPV) yang mesra alam kerana tidak mencemar selain mengurangkan penggunaan tenaga daripada sumber bahan api fosil.

Tonggak utama DTHN meliputi tenaga, alam sekitar, ekonomi dan sosial. Walau bagaimanapun, kesungguhan kerajaan menggerakkan pembangunan dan penggunaan teknologi hijau tidak akan menghasilkan impak yang diharapkan tanpa bantuan dan kesedaran rakyat.

Berikutan itu, dana sebanyak RM20 juta diperuntukkan kerajaan untuk memperhebat aktiviti kesedaran rakyat mengenai perlunya menghijaukan persekitaran dan mengamalkan budaya hidup yang mesra alam. Ini selaras dengan strategi pelaksanaan DTHN iaitu mempertingkat promosi dan kesedaran awam mengenai teknologi hijau dan kepenggunaannya.

Langkah kerajaan memajukan teknologi hijau

Usaha ini juga sejajar dengan keputusan mewujudkan dana berjumlah RM1.5 bilion dalam memajukan pembekalan dan penggunaan teknologi hijau. Melalui dana ini, syarikat pengeluar dan pengguna teknologi hijau dapat membuat pinjaman untuk membiayai aktiviti yang menyokong pertumbuhan industri teknologi hijau. Pinjaman maksimum untuk syarikat pengeluar sehingga RM50 juta dan syarikat pengguna sehingga RM10 juta membuktikan bahawa kerajaan benar-benar komited memajukan industri ini.

Kerajaan turut menanggung dua peratus daripada jumlah kadar faedah pinjaman tersebut dengan nisbah jaminan 60 peratus dan institusi perbankan 40 peratus. Permohonan pinjaman pula boleh dibuat melalui Pusat Teknologi Hijau Negara. Skim ini yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2010 memberikan faedah kepada lebih daripada 140 syarikat.

Beberapa langkah diambil memperkukuh struktur pelaksanaan dan pembangunan teknologi hijau serta mengantarabangsakan potensi penggunaannya.

Misalnya, dalam Bajet 2010 kerajaan menstrukturkan semula Pusat Tenaga Malaysia menjadi Pusat Teknologi Hijau Negara. Pusat ini bertanggungjawab sepenuhnya dalam menyediakan pelan tindakan pembangunan teknologi hijau dan berperanan sebagai agensi yang menetapkan piawaian dan mempromosi teknologi hijau.

Strategi mewujudkan persekitaran kondusif bagi pembangunan teknologi hijau juga penting. Strategi ini pastinya tidak berjaya dilaksanakan tanpa instrumen ekonomi yang inovatif. Strategi ini juga sukar dilaksanakan tanpa sebarang dana untuk menggalakkan usaha merancakkan promosi terutama untuk menarik pelaburan langsung asing dalam industri teknologi hijau dan merangsang pelaburan langsung domestik industri tempatan.

Strategi mewujudkan persekitaran kondusif ini penting dalam usaha menjadikan Malaysia pangkalan teknologi hijau serantau khususnya bagi tenaga yang boleh diperbaharui seperti teknologi solar fotovoltanik. Begitu juga galakan fiskal dan peruntukan bajet diperlukan untuk melaksanakan program latihan dan pendidikan bagi merangsang pembangunan modal insan dalam industri teknologi hijau.

Selain itu, dana juga diperlukan bagi menyediakan bantuan kewangan dan insentif untuk menggalakkan pelajar di institusi pengajian tinggi memilih bidang pengajian yang berkaitan dengan teknologi hijau.

Kejayaan DTHN turut dipengaruhi ketelusan dan kecekapan pentadbiran dan pengurusan pelaksanaan. Sehubungan itu, strategi membabitkan langkah memperkukuh rangka kerja pada peringkat institusi seperti kementerian, agensi, sektor swasta, dan pihak yang berkepentingan.

Untuk menjayakan strategi ini, kerajaan menubuhkan Majlis Teknologi Hijau yang bertujuan memastikan penyelarasan pada peringkat tertinggi bagi mengimplementasikan dasar yang cekap. Majlis ini dipengerusikan Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri secara bergilir-gilir. Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air pula memainkan peranan utama menyelaras dan mempermudah peranan semua pihak berkepentingan demi kejayaan pelaksanaan teknologi hijau.

Aplikasi Teknologi Hijau adalah selaras dengan konsep pembangunan mapan yang mana pembangunan dilaksanakan perlu memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan keperluan generasi masa depan. Sehubungan itu, kita bertanggungjawab memastikan generasi akan datang dapat sekurang-kurangnya menikmati kualiti kehidupan yang kita peroleh sekarang atau kualiti lebih baik dari sekarang.

Penulis ialah Pensyarah Kanan di Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi MARA Kelantan

Memahami punca dan kesan kejatuhan harga minyak dunia.

Posted on Updated on

Baru-baru ini Malaysia dikejutkan dengan kejatuhan harga minyak di pasaran dunia yang menyebabkan nilai mata wang ringgit juga jatuh berbanding dolar Amerika Syarikat (AS). Mengikut firma perunding yang berpusat di London, Spiro Sovereign Strategy, kejatuhan harga minyak ini menyebabkan pasaran saham Malaysia jatuh 12 peratus dalam tempoh tiga bulan.

Ini diikuti oleh negara Asia Tenggara lain yang turut berasa tempias kejatuhan harga minyak dunia itu seperti Indonesia sebanyak 0.8 peratus dan Thailand 2.5 peratus dalam tempoh yang sama. Kejatuhan ringgit pula menjangkau 11 peratus berbanding dolar AS sejak Ogos lalu.

Ringgit kini diniagakan pada RM3.49 berbanding satu dolar AS. Kejatuhan ini diikuti dengan rupiah Indonesia, 5.3 peratus, Bath Thailand tiga peratus dan Peso Filipina dua peratus. Inilah kesan daripada kejatuhan mendadak harga minyak di pasaran antarabangsa. Nilai minyak mentah di pasaran kini ialah sebanyak AS$59 dolar setong berbanding AS$115 setong yang diniagakan pada pertengahan tahun.

Keadaan yang berlaku ke atas harga minyak ini amat memeningkan penyelidik khususnya ahli ekonomi dan politik antarabangsa. Biasanya kejatuhan harga berlaku apabila berlakunya keadaan penawaran melebihi permintaan. Jika berlaku konflik di dunia, khususnya di Asia Barat, kebiasaannya harga minyak akan meningkat seperti yang berlaku pada tahun 1970an dan ketika Perang Teluk yang lalu.

Kini harga minyak yang jatuh teruk dilihat sebagai tindakan yang disengajakan pihak tertentu untuk menjejaskan ekonomi sesebuah negara yang bergantung kepada minyak dengan cara menambahkan penjualan minyak dalam pasaran. Ramai penganalisis beranggapan bahawa krisis kejatuhan harga minyak ini adalah kesan daripada perbalahan antara Barat yang diketuai AS dengan Russia khususnya berkenaan konflik di Ukraine dan tragedi pesawat MH17 di Ukraine pada Julai lalu.

Tindakan disengajakan

Mengikut akhbar The Washington Post pada 15 Disember lalu, kejatuhan harga minyak ini sememangnya satu tindakan disengajakan bagi menggugat ekonomi Russia. Sebelum ini, negara Barat khususnya AS dan Kesatuan Eropah mengenakan sekatan ekonomi dan diplomatik ke atas Russia, namun kesannya belum dapat menggugat Russia untuk keluar daripada Ukraine. Justeru, satu tindakan drastik perlu dilakukan Barat untuk terus menekan Russia.

Barat berasakan bahawa cara terbaik menggugat ekonomi Russia adalah dengan menjatuhkan harga pasaran minyak global. Oleh itu, AS dan Arab Saudi berpakat menambahkan penawaran minyak di pasaran ketika permintaan minyak dunia adalah rendah daripada Eropah, China dan Jepun.

Harga minyak yang rendah bermakna syarikat minyak Russia mempunyai kurang dolar AS untuk ditukarkan kepada mata wang Ruble Russia. Dengan kekurangan permintaan terhadap Ruble Russia maka nilai mata wang berkenaan jatuh. Ini menyebabkan nilai Ruble Russia dilihat jatuh lebih 22 peratus berbanding dolar. Untuk menyelamatkan ekonomi Russia, bank pusat Russia telah menaikkan kadar faedah kepada 6.5 peratus.

Gugat ekonomi dunia

Tindakan Barat ini sebenarnya bukan sahaja menjejaskan Russia dan negara lain khususnya di Asia Tenggara, malah juga menjejaskan ekonomi AS dan Eropah. Namun, ia dirasakan risiko yang harus diambil bagi memastikan Presiden Russia, Vladimir Putin terus ditekan dan mendengar desakan pihak Barat khususnya dalam menyelesaikan isu pemberontakan di Ukraine.

Perbalahan antara Russia dan Ukraine juga sebelum ini dilihat menjejaskan ekonomi Russia yang terpaksa menaja puak pemberontak dalam menentang tentera kerajaan Ukraine yang mendapat bantuan Barat. Apa yang jelas, krisis politik dunia yang berlaku jauh di Eropah sebenarnya boleh menggugat kedudukan ekonomi sesebuah negara walaupun negara itu tiada kaitan dengan krisis berkenaan.

Meskipun Malaysia tiada kaitan dengan konflik di Ukraine, kedudukan Malaysia kini seperti ‘sudah jatuh ditimpa tangga’. Selepas apa yang berlaku ke atas MH17 belum mencapai titik penyelesaiannya, Malaysia juga berhadapan masalah ekonomi yang disebabkan perbalahan pihak Barat dengan Russia yang berkaitan konflik di Ukraine. Malaysia kini harus bersedia berdepan kemungkinan berlakunya krisis ekonomi dan kewangan pada tahun hadapan jika kejatuhan harga minyak berterusan menggugat ekonomi dunia.

Jelas sekali dasar fiskal Malaysia amat bergantung kepada Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) yang akan diperkenalkan pada April 2015 ketika sumber pendapatan negara melalui minyak berkurangan. Namun, jika harga minyak terus rendah, kuasa membeli warga Malaysia akan meningkat dan ia dilihat mampu membantu merancakkan ekonomi negara ini. Kerajaan bagaimanapun harus terus berhati- hati menguruskan ekonomi negara supaya pendapatan dan perbelanjaan diseimbangkan pada masa hadapan.

PENGGAL 3 : LANUN !

Posted on

ISU PERLANUNAN DI PERAIRAN NEGARA DAN PERAIRAN ANTARABANGSA.
PENGENALAN
Terdapat peningkatan yang mendadak ke atas serangan lanun dan percubaan serangan lanun. Selat Melaka dan kawasan perairan utama dunia merupakan diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi tetapi tidak sekali-kali menjejaskan aktiviti perdagangan antarabangsa malahan berlaku peningkatan dari segi jumlah bilangan kapal yang melaluinya. Masyarakat maritim antarabangsa tidak dapat menafikan kepentingan perairan laut sebagai laluan perkapalan bagi negara-negara dagangan utama dunia seperti di Asia Timur, Amerika Utara dan Eropah. Oleh itu, keperluan untuk memastikan keamanan dan keselamatan di perairan tersebut supaya bebas daripada ancaman serangan lanun serta rompakan bersenjata adalah amat penting bagi menjamin keselamatan pengguna-pengguna.
MENGAPA WUJUD KEGIATAN LANUN ?
1. Faktor ekonomi – laluan kapal untuk perdagangan seperti membawa bahan bakar petroleum dan gas. Kemakmuran ekonomi negara-negara pesisir.
2. Tumpuan Pelabuhan-pelabuhan utama. Selain daripada mempunyai kepentingan ekonomi kepada masyarakat maritim antarabangsa, Selat Melaka dan Selat Singapura juga menjadi tumpuan pelabuhan-pelabuhan utama dunia seperti Pelabuhan Klang dan Pelabuhan Singapura. Berpotensi mendapat ancaman atau percubaan serangan lanun. Singapura merupakan sebuah negara yang bergantung sepenuhnya kepada sektor pelabuhannya yang kini merupakan pelabuhan kontena paling utama di dunia. Kebolehan pelabuhan ini menyediakan perkhidmatan pengendalian kargo dan kapal secara profesional merupakan faktor utama yangmendorong pengguna pelabuhan untuk terus singgah di pelabuhan ini.
3. Aktiviti maritim lain seperti perikanan dan pusat rekreasi. Industri perikanan merupakan salah satu sektor utama yang membantu dalam menjana pendapatan negara Malaysia. Terdapat dua jenis perikanan yang diusahakan oleh Malaysia iaitu perikanan pesisr pantai dan perikanan laut dalam. Manakala terdapat banyak pusat rekreasi yang terletak di sepanjang Pantai Barat Semenanjung Malaysia seperti di Port Dickson, Negeri Sembilan, Melaka dan Pulau Langkawi di Kedah yang sentiasa dikunjungi oleh pelancong domestik dan antarabangsa.
KERJASAMA YANG TELAH DAN AKAN DIADAKAN DI PERINGKAT SERANTAU DAN ANTARABANGSA DALAM MENANGANI ISU INI.
1. Rondaan Bersama (Joint Patrol) Rondaan bersama antara Malaysia, Indonesia dan Singapura atau singkatannya MALSINDO telah mula dilaksanakan pada bulan Julai 2004 dan secara keseluruhannya ia bersifat bilateral daripada multilateral. Rondaan ini turut melibatkan pengangkutan laut dan udara dari negara-negara yang terlibat dalam usaha mengawal perlanunan di kedua-dua buah selat tersebut.
2. Malaysia telah berjaya menubuhkan Pasukan Pengawal Pantai di bawah Agensi penguatkuasa Maritim Malaysia (MMEA) yang terlibat dalam membuat rondaan di sepanjang Selat Melaka dan Pantai Timur Semenanjung Malaysia. MMEA mempunyai kuasa untuk menguatkuasa undang-undang Persekutuan ke atas keseluruhan wilayah maritim Malaysia sehingga 200 batu notika dari pesisir pantai Malaysia serta bertanggungjawab menjalankan operasi mencari dan menyelamat (SAR).
3. Penglibatan Negara-negara ASIA – Terdapat 11 buah Negara-negara Asia telah memperakukan satu perjanjian kerjasama untuk membenteras perlanunan dan rompakan bersenjata di rantau Asia Tenggara ini. Kerjasama tersebut yang dikenali sebagai The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships telah diperakukan oleh Negara-negara seperti Kemboja, India, Japan, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Sri Lanka, Thailand dan Vietnam. Dua buah Negara lagi iaitu Bangladesh dan Brunei sudah menandatangai perjanjian tersebut dan sedang dalam proses memperakukan perjanjian tersebut.
4. Penglibatan dalam aktiviti usahasama di peringkat serantau dalam usaha untuk membanteras kejadian lanun ini termasuk membangunkan rangkaian network bagi pertukaran maklumat mengenai jenayah.
5. Peranan pelabuhan. Antara langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak pelabuhan adalah pertama, mempertingkatkan keselamatan di kawasan dermaga, laluan menuju ke pelabuhan, kawasan kapal berlabuh termasuk rondaan berterusan di kawasan tersebut. Kedua, pengawasan berterusan ke atas kejadian-kejadian serangan di kawasan pelabuhan untuk mengenalpasti trend modus operandi yang digunakan oleh lanun dan melaporkan kejadian tersebut.
6. Konvensyen antarabangsa, terdapat beberapa konvensyen yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan maritim yang boleh diterimapakai untuk membanteras kejadian serangan lanun. Antaranya termasuklah konvensyen undang-undang laut antarabangsa (UNCLOS), pencemaran laut (MARPOL 73/78), konvensyen keselamatan kehidupan di laut (SOLAS 74) dan mencari serta menyelamat (SAR 79) yang telah ditandatangani oleh hampir kesemua negara- negara Asia Tenggara.

Kesimpulan –
Isu perlanunan merupakan satu isu global yang perlu ditangani oleh masyarakat maritim antarabangsa. Walaupun statistik serangan lanun bagi tempoh lima tahun iaitu dari tahun 2000-2005 telah menunjukkan penurunan yang memberangsangkan namun ini tidak bermakna segala aktiviti rondaan dan kawalan yang sedang dijalankan perlu dikurangkan. Sebaliknya, setiap rondaan dan kawalan perlu dipertingkatkan untuk mengelak sebarang percubaan serangan-serangan baru.

Penggal 3 : Pelaburan Asing

Posted on Updated on

Usaha menarik pelaburan asing, kebaikan dan keburukan :

Pengenalan :

Pelaburan asing merupakan nadi penggerak ke arah pembangunan negara. Kemasukan pemodal-pemodal asing dapat menambahkan pendapatan negara, meningkatkan gunatenaga dan mempercepatkan pemindahan teknologi dan kepakaran ke dalam pelbagai aktiviti ekonomi. Kerajaan telah melipatgandakan usaha untuk menggalakkan pelaburan asing di negara ini.

Langkah-langkah manarik masuk pelaburan asing :

1. Skim galakan. Merupakan daya tarikan yang mustahak untuk menggalakkan pelaburan asing. Pihak kerajaan memberikan taraf perintis untuk membolehkan syarikat-syarikat asing yang baru menikmati kemudahan pengecualian cukai, di samping melanjutkan tempoh pengecualian cukai untuk syarikat- syarikat asing yang sedia ada. Dalam usaha menambahkan modal asing, pihak kerajaan juga harus melonggarkan peraturan pelaburan dengan membenarkan rakyat asing memiliki ekuiti yang lebih besar sehingga 100% dalam sesuatu projek. Keistimewaan ini dapat menarik pera pelabur asing untuk melabur di Malaysia. Malaysia juga mengamalkan dasar pertukaran wang asing yang liberal. Pelabur-pelabur asing dibenarkan membawa keluar segala keuntungan dan pulangan modal. Ini satu-satunya insentif negara yang dihargai oleh pelabur asing.

Read the rest of this entry »

Keadaan sosioekonomi negara kini.

Posted on Updated on

RENCANA   

Nak undi siapa? Panduan dan analisis kritikal manifesto — Anas Alam Faizli

MAY 03, 2013

3 MEI — Pilihanraya umum ke 13 menjelang tiba, namun masih kedengaran bicara-bicara yang menggambarkan ketidakendahan politik, seperti “semua parti sama sahaja” dan “kalau sudah ahli politik, tetap ahli politik”. Bagi golongan muda yang menjadi majoriti di kalangan 3.7 juta pengundi baru kali ini, keluar mengundi seolah-olah disamakan dengan tugasan “memilih yang kurang jahat di antara dua penjahat”.

Namun begitu perlu diingat pesanan Pericles bahawa walaupun anda tidak peduli politik, politik akan peduli dengan anda. Kita bertanggungjawab memilih kerajaan kerana Rosseau mengatakan kerajaan yang tidak baik akan melahirkan masyarakat yang tidak baik!

Demokrasi-demokrasi moden seperti UK dan Amerika Syarikat mempamerkan ideologi yang ketara berbeza di dalam sistem politik mereka. Ada parti-parti berhaluan kiri seperti Labour di UK dan Democrat di AS, dan ada parti-parti bersifat pro-pasaran bebas dan perniagaan, seperti Republicans di AS dan Conservatives di UK. Situasi ni menatijahkan perubahan yang jelas dan berkeseluruhan dalam dasar awam dan haluan strategik negara terbabit. Perubahan seperti kadar cukai lebih daripada 70 peratus era President Carter boleh diubah mendadak sehingga diturunkan bawah 40 peratus apabila pemerintahan diambil alih Reagan dan tidaklah sesuatu yang terlalu mengejutkan ketika itu.

Perubahan ideologi dan polisi dilakukan dengan penuh daya berlandaskan ideologi dan teori falsafah politik. Hal ini sebenarnya menghasilkan set data dan pemerhatian yang sangat penting demi membantu proses menilai dan menganalisa kembali kesan-kesan ideologi-ideologi yang berbeza terhadap keadaan status ekonomi.

Situasinya berbeza di Malaysia. Kedua-dua Barisan Nasional (BN) dan Pakatan Rakyat (PR) kelihatan tidak terlalu jelas meletakkan diri di mana-mana kedudukan di atas paksi falsafah politik. Namun, satu perkara cukup jelas; rakyat Malaysia tanpa disedari telah berevolusi dengan suara yang sama; isu-isu yang menjadi kerisauan ialah kos kehidupan dan soal jenayah dan keselamatan, seperti yang dilaporkan dalam bancian terkini Merdeka Center.

Benar, bicara ketuanan kaum dan tuntutan hak keterbilangan kaum terus-menerus dilontarkan dalam pilihanraya kali ini, tetapi perbincangan isu-isu ketidaksamarataan harta dan pendapatan, kos kehidupan yang meningkat dengan mendadak, akses kepada pendidikan dan gaji kecil lebih diutamakan. Hal ini merubah sama sekali lanskap dan hala tuju politik negara; daripada politik-kebangsaan, kepada diskusi berasaskan perjuangan kelas dan status sosial.

Lantas, perkara-perkara yang kelihatan mesra-rakyat menjadi begitu penting dalam manifesto kedua-dua belah pihak; menjadikan penulisan manifesto itu sebagai suatu usaha populis. Maka, dalam usaha kita untuk menjadi seorang pengundi yang bermaklum, wajar jika kita meneliti dan belajar membaca mesej sebenar yang tersirat di sebalik pelbagai janji fizikal ini.

Fakta-fakta realiti Malaysia

Sebelum membedah manifesto, wajar kita “turun padang” untuk mengenalpasti realiti-realiti di Malaysia secara menyeluruh. Hanya dengan cara ini kita dapat membuat pilihan yang tepat dan sesuai.

Penduduk Malaysia kini mencecah 29.6 juta. Majoriti penduduk adalah Bumiputera (61 peratus), Cina (24 peratus) dan India (7 peratus). Pendapatan Negara Kasar (GNI) per kapita Malaysia ialah US$9,970 (RM29,910) dengan 12.7 juta tenaga pekerja, termasuklah 2.0 juta tenaga buruh asing berdaftar. Kemudian pula, terdapat 2.0 juta pendatang asing tanpa izin. Sehingga 2011, seramai 827,000 rakyat Malaysia bekerja di luar, manakala yang berjaya dibawa pulang oleh inisiatif TalentCorp di bawah Pemandu kurang daripada 2,000.

KDNK Malaysia menghampiri RM1.0 trillion, di mana 47 peratus daripada-nya perkhidmatan, 41 peratus industri dan 12 peratus pertanian. Hutang negara berjumlah RM546.0 billion, ataupun 53 peratus daripada KDNK yang majoritinya hutang tempatan. Nisbah hutang isi rumah kepada pendapatan boleh-belanja merupakan antara yang tertinggi di dunia, melepasi AS, iaitu 140 peratus. Untuk setiap RM1 gaji yang di bawa pulang terdapat RM1.40 nilai hutang.

Negara-negara berkebajikan, dan OECD, secara puratanya menggunakan 20 peratus daripada KDNK untuk perbelanjaan sosial, iaitu kesihatan dan pendidikan. Malaysia pula hanya membelanjakan 4.1 peratus untuk tujuan pendidikan, dan 4.4 peratus untuk tujuan penyediaan perkhidmatan kesihatan, meletakkan kita di tangga ke-101 dan ke-156 di dunia. Malaysia juga antara tertinggi di Asia untuk ukuran ketidaksamarataan pendapatan antara yang kaya dan yang miskin.

Unjuran pendapatan negara untuk 2013 ialah RM208.6 billion, manakala RM201.9 billion buat operasi harian kerajaan dan RM49.7 billion untuk pembangunan. Defisit fiskal ialah 4 peratus daripada KDNK.

Transparency International melaporkan kira-kira RM28.0 billion lesap setiap tahun akibat rasuah dan ketirisan di Malaysia. Asian Wall Street Journal pula meletakkan Malaysia di kedudukan tertinggi dunia dalam bancian persepsi rasuah.

Usai melihat fakta-fakta reality Malaysia, manifesto manakah yang lebih mampan, menambah pendapatan negara serta boleh memacu pertumbuhan sambil melindungi poket kita sebagai rakyat biasa?

Laporan prestasi 2008-2013

Secara umumnya, terdapat beberapa janji-janji BN dalam Manifesto 2008 yang telah dilaksanakan. Masalahnya ia sukar dinilai secara kuantitatif. Sebahagian besar janji-janji 2008 BN terlalu samar, umum dan sukar dibandingkan dengan mana-mana penanda aras.

Namun begitu, terdapat kes-kes jelas seperti lima koridor ekonomi yang diperkenalkan pada zaman Tun Abdullah Ahmad Badawi yang tidak lagi menerima perhatian kerana pertukaran tampuk pemerintahan kepada Datuk Seri Najib Razak. Lalu timbul persoalan; jika Tan Sri Muhyiddin Yassin mengambil alih kedudukan Perdana Menteri, mungkinkah janji-janji Manifesto 2013 ini akan turut dilupakan?

Manifesto BN 2008 menjanjikan 2.0 juta peluang pekerjaan, tetapi kurang daripada 1.0 juta pekerjaan dicipta dalam tempoh 5 tahun lepas. Rasuah, penyalahgunaan, dan kejadian-kejadian maut yang meragukan terus berleluasa; sebahagiannya terdedah kepada pengetahuan umum seperti skandal PKFZ, lembu dan kondominium mewah National Feedlot Corporation (NFC), kapal selam Scorpene, kes-kes tahanan SPRM, cincin berlian dan terlalu banyak lagi untuk disenaraikan di sini. Ramai bersetuju hanya dengan mendapat sebuah kerajaan yang telus dan bersih dari rasuah sahaja sudah cukup untuk menghasilkan pulangan yang lumayan kepada rakyat biasa dan memacu pertumbuhan negara.

Kenaikan kos kehidupan yang meruncing terus menerus membebankan rakyat. Walaupun BN berjanji mengurangkan defisit fiskal negara, namun BN telah terlebih berbelanja sepanjang 15 tahun kebelakangan ini. Berbanding dengan negeri di bawah pengurusan dan pimpinan PR; laporan Ketua Audit Negara sendiri telah melaporkan negeri-negeri PR di urus dengan pengurusan kewangan terbaik. Hutang Pulau Pinang telah dilunaskan sebanyak 95 peratus dan pendapatan telah meningkat 47 peratus. Selangor pula menambah simpanan sebanyak RM1.2 billion iaitu rekod tertinggi dalam tempoh 28 tahun. Kelantan pula memperlihatkan peningkatan 58 peratus dalam jumlah dana tergabung.

Manifesto: Barisan Nasional (BN) lawan Pakatan Rakyat (PR)

Manifesto BN 2013 kelihatan seperti perkara yang sama dengan Manifesto 2008, tanpa perubahan ketara pada asas dan strukturnya, bezanya Cuma ditambah ole-ole dan bantuan kewangan yang banyak. Manifesto BN kali ini 150 janji dalam 17 kategori berbeza. Soalnya, adakah janji-janji ini dapat dikekalkan ataupun sekadar memenuhi keperluan strategi memenangi hati pengundi?

Manifesto ini juga kelihatan lesu dan tidak gagah memperjuangkan perubahan penting yang perlu dilaksanakan, seperti pemansuhan bayaran pampasan yang lumayan kepada penjana elektrik bebas (IPP) dan perombakan semula konsesi yang diberi kepada syarikat yang mempunyai hubungan politik dengan pemerintah. Tidak juga disebut keperluan mengurangkan beban tol jalan raya kepada rakyat (yang boleh mengembalikan RM5.0 billion kepada poket rakyat), mengurangkan kos belanja hidup rakyat, mahupun pembaharuan semula dasar pengambilan tenaga buruh asing.

Lebih merisaukan lagi, manifesto ini juga tidak menyentuh usaha membasmi gejala kronisme, pemberian kontrak secara telus dan terbuka, serta pengkajian semua struktur-struktur industri dan pasaran bersifat monopoli yang akhirnya membebankan para pengguna.

Dalam isu pendidikan, Manifesto BN 2013 menawarkan dasar-dasar perlindungan yang sama terhadap sekolah-sekolah vernakular, cuma ditambah sekolah agama, sekolah mubaligh dan pendidikan khas dalam kategori terbabit.

Satu perkara yang menjolok mata adalah apabila BN juga berjanji menaikkan taraf pendidikan Malaysia kepada kedudukan pertiga teratas, walhal Malaysia kini berada di kedudukan pertiga tercorot. Bagaimanakah ini dapat dilaksanakan dalam masa singkat 5 tahun?

Pelan Dasar Pendidikan 2013-2025 pula melaporkan 15 peratus daripada sekolah-sekolah di Malaysia masih tidak mendapat bekalan air yang bersih. Selain itu, 20 peratus sekolah-sekolah tidak dibekalkan dengan makmal sains yang lengkap dan 27 peratus masih tidak dibekalkan dengan makmal komputer yang baik. Isu-isu ini perlu segera diselesaikan. Jika dibandingkan dengan manifesto PR, PR menjanjikan pembinaan 5 buah universiti teknikal dan 25 buah sekolah vokasional dan pendidikan percuma dengan menghapuskan PTPTN.

Dalam cadangan perumahan, BN menjanjikan perumahan mampu-milik seperti Manifesto-nya pada tahun 2008, cuma kali ini 1.0 juta buah dalam masa lima tahun. Hal ini dirasakan kurang munasabah jika dibandingkan dengan target PR yang lebih realistik iaitu 125,000 rumah. Statistik menunjukkan setakat hujung 2011, hanya terdapat 4.1 juta unit rumah di Malaysia.

Manifesto BN tahun dijangka dapat mengurangkan RM1,500 daripada perbelanjaan hidup rakyat Malaysia setahun berbanding Manifesto PR yang boleh mengurangkan RM5,500 dari perbelanjaan setahun dan membesarkan poket rakyat. Bagaimanakah kaedah perlaksanaan PR mengurangkan kos hidup rakyat? Ini dapat dicapai melalui penurunan harga minyak, elektrik, air, kereta, pendidikan percuma, tol yang menindas rakyat secara monopoli oleh konsesi, serta penetapan gaji minimum pada kadar RM1,100 secara berperingkat, dan pengurangan kebergantungan kepada buruh asing.

Bagaimana pula dengan GST? Pemandu memperjuangkannya dan ia pastinya dalam perancangan. Walaupun begitu PR melihat rakyat Malaysia masih tidak mampu menelan beban GST dan meletakkannya dalam pelan jangka masa panjang.

BN menjanjikan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.3 peratus dan status Negara berpendapatan tinggi pada tahun 2020, manakala PR menjanjikan pertumbuhan ekonomi sebanyak 7 peratus.

Perbezaan keduanya sangat halus, tetapi cukup mendalam. Perubahan tidak mungkin boleh berlaku jika kerja transformasi yang dilakukan hanyalah dengan menampal sistem sedia ada, dan bersifat berpandangan singkat. Perombakan politik sangat diperlukan untuk merungkai semua ketidakcekapan dan ketirisan dalam sistem yang sedia ada. Walau satu hingga dua juta pun rumah mampu-milik yang mampu disediakan, siapa pula yang bakal menjadi kontraktor kepada projek-projek besar ini dan bagaimana pula pemberian tanah untuk tujuan pembinaan rumah-rumah tersebut?

Apakah sistem insentif yang tersedia untuk kontraktor dan syarikat-syarikat pembangunan ini, dan yang terhasil demi memastikan rumah mampu-milik ini tidak jatuh ke tangan mereka yang tidak layak menerimanya (gaji melebihi aras yang ditetapkan sebagai layak)? Adakah mereka yang menggunakan pintu belakang akan terus diberi pengecualian untuk diperuntukkan rumah secara murah?

Manifesto BN mencadangkan penurunan harga kereta sebanyak 20-30 peratus secara berperingkat. Tetapi, isunya lebih besar daripada itu. Yang penting ialah perubahan dalam kaedah-kaedah pemberian lesen dan AP yang kini menyebelahi kepentingan para kroni mereka yang berkuasa.

Jika dibandingkan dengan manifesto PR, di samping penurunan harga kereta, terdapat daya politik yang kuat memperjuangkan perubahan dasar kepada yang lebih berintegriti melalui cadangan seperti pelelongan AP. Manifesto BN langsung tidak membicarakan penurunan harga minyak. Manifesto PR pula mahu mengurangkan harga petrol di pam sehingga 40 sen seliter melalui pemansuhan subsidi gas kepada IPP. Cadangan ini walaupun begitu dipersoalkan sebagai tidak “sustainable”.

Jadi nak undi siapa?

Pertama sekali, nilailah garis asal kedudukan Malaysia dari sudut sosio-ekonomi. Setelah mengenal pasti tema-tema penting seperti ketidaksamarataan, kualiti pendidikan, dan kos kehidupan, pertimbangkanlah pula apa sebenarnya yang Malaysia perlukan? Adakah kita mahukan perubahan di peringkat akar berbekalkan daya politik yang tinggi walaupun menelan belanja yang tinggi, ataupun dasar-dasar bersifat sementara dan di permukaan yang juga menelan belanja yang tinggi?

Adalah sukar untuk bersetuju 100 peratus dengan semua yang dicadangkan oleh kedua-dua manifesto BN mahupun PR; mana tidaknya, tujuannya pun adalah untuk meraih undi rakyat. Lalu, tidaklah menjadi masalah, malah adil, jika kita meneliti kedua-dua manifesto dengan pandangan secara lebih luas, menyeluruh dan holistik dan bukanlah dari satu-satu isu serta sudut sahaja.

Jika anda berpuas hati dengan kedudukan sekarang, takutkan perubahan, malah gembira dikategorikan sebagai layak untuk menerima “angpow” kebajikan seperti BR1M, anda wajar mengundi Barisan Nasional. Namun, jika anda merasakan terdapat keperluan untuk Ubah, membaik pulih kehidupan anda dan anak-anak anda, melalui perubahan dasar-dasar pada peringkat asasnya dengan melantik kerajaan yang menawarkan ketelusan dan bersih rasuah, maka PR-lah yang wajar menerima sokongan dan undian anda. Ramai sudahpun bersedia untuk kemungkinan mempunyai kerajaan yang sedemikian, di mana bukti telah pun ditunjukkan selama pemerintahan PR di 4 buah negeri.

Adalah satu perkara gila untuk mengharapkan perubahan dengan mengundi “status quo” seperti kata Albert Einstein, “Gila itu adalah melakukan perkara yang sama berulang-ulang kali, dan mengharapkan keputusan yang berbeza.”

Undi anda berharga! “Tiada seorang pun yang cukup layak untuk mengatur dan menjaga seorang yang lain, jika tanpa kerelaan orang itu sendiri” — Abraham Lincoln

* Anas Alam Faizli adalah seorang professional minyak dan gas. Beliau mempunyai ijazah sarjana pengurusan projek dan sedang menamatkan ijazah kedoktoran serta berTwitter di @aafaizli.

* Data dan statistik diperolehi dari EPU, DOSM, HIS 2009, HDR 2011, World Bank dan BNM. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk BLINDSPOT.

* Ini adalah pendapat peribadi penulis dan tidak semestinya mewakili pandangan The Malaysian Insider.