KE ARAH MEMBENTUK KOMUNITI ASEAN

PERTUBUHAN negara Asia Tenggara (ASEAN) ditubuhkan pada 8 Ogos 1967. Waktu itu era politik bergolak bagi negara-negara Asia Tenggara yang baru mencapai kemerdekaan. Malaysia, Indonesia, Thailand, Singa­pura dan Filipina sepakat bahawa satu-satunya cara rantau Asia Tenggara dapat maju dan makmur dalam percaturan politik antarabangsa adalah dengan mengendali perbezaan pendapat dan mengelakkan persengketa­an. Keamanan dan kestabilan akan menjana pembangunan ekonomi serantau, yang juga memberi peluang kepada kemajuan sosial.
Inilah asas penubuhan ASEAN. Bagaimanapun, setelah penubuh­annya, ASEAN menyedari bahawa lebih banyak faedah kepada rak­yat negara anggota dapat diperoleh sekiranya terdapat peningkatan integrasi dalam ASEAN sendiri. Mekanisme se­perti Triti Keamanan dan Kerjasama Asia Tenggara 1976 yang bertindak sebagai tata kelakuan hubungan luar negara di rantau ini, serta Piagam ASEAN 2007 yang memberi status undang-undang dan kerangka institusi bagi organisasi ini, telah digubal dan diguna pakai.
Selepas 48 tahun, pada 31 Disember 2015, kesemua 10 negara ASEAN menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur mengenai Penubuhan Komuniti ASEAN. Pembentukan Komuniti ASEAN ini satu pencapaian bersejarah bagi ASEAN. Ini menandakan komitmen negara anggota dan penduduk ASEAN untuk maju sebagai sebuah entiti, bagi memastikan keamanan dan kestabilan serantau dengan ekonomi yang berkembang pesat dan kemajuan sosial, serta identiti bersama dan semangat setiakawan yang tinggi.
Ada mengatakan mustahil untuk mewujudkan satu Komuniti ASEAN. Tetapi persetujuan yang dicapai di Kuala Lumpur tidak pernah mengandaikan bahawa Komuniti ASEAN dapat dicapai sekelip mata. Persetujuan oleh semua pemimpin ASEAN adalah satu komitmen kepada proses berterusan yang akan membawa ASEAN kepada Komuniti ASEAN yang digambarkan dan diharapkan. Ini juga komitmen para pe­mimpin ASEAN untuk berusaha ke arah Visi Komuniti ASEAN 2025, dan pemantapan berterusan organisasi ASEAN yang dimulakan 48 tahun lalu.
ASEAN mempunyai tiga tonggak iaitu politik-keselamatan, ekonomi dan aspek kerjasama sosiobudaya – yang membentuk asas penyatuan Komuniti ASEAN. Jauh lebih penting bagi rakyat jelata, Komuniti ASEAN mengutamakan rakyat dan meletakkan mereka sebagai nadi pertubuhan tersebut. ASEAN berhasrat mewujudkan warganegara ASEAN yang memiliki perikatan kuat dengan rantau ini.
Dari segi politik dan kese­lamatan, kejayaan ASEAN mematahkan sebarang pertikaian yang boleh membawa kepada peperang­an menunjukkan kekuat­an semangat organisasi itu untuk mengurus konflik dan persengketaan. ASEAN juga berjaya mengurangkan persaingan keselamatan antara negara anggotanya dan mewujudkan sebuah rantau yang stabil. Kesannya, rakyat berupaya menjalani kehidupan dalam keadaan kese­lamatan yang terjamin sambil menikmati faedah daripada keamanan dan kestabilan yang berterusan.
Ini bukanlah suatu yang mudah dicapai. Ia hanya dapat menjadi realiti selepas penggubalan dan penerimaan pelbagai perjanjian dan protokol dalam kalangan negara anggota ASEAN. Tanpa ASEAN sebagai organisasi utama, perjanjian-perjanjian sebegini bukan sahaja sukar dimeterai, malah sukar dibentuk dan dikuatkuasakan.
Dalam konteks hubungan antara negara, Cara ASEAN (ASEAN Way) telah memastikan praktis menggunakan ‘diplomasi senyap’ (quiet diplomacy) dalam menyelesaikan perbezaan pendapat kekal sebagai asas dalam hubungan luar negara ASEAN. Prinsip tidak campur tangan adalah pen­ting terutamanya bagi Asia Tenggara kerana negaranya mempunyai penduduk majmuk dengan pelbagai etnik, kaum dan agama yang hidup bersama. Perbezaan agama dan kaum adalah isu yang berpotensi menggugat keselamatan rantau. Oleh itu, prinsip ini memastikan wujud saling menghormati antara masyarakat maj­muk ini.
Dari segi ekonomi pula, jumlah GDP negara ASEAN sebanyak AS$2.57 trilion dan lebih 600 juta pengguna menghasilkan pelbagai peluang perniagaan. Antaranya mewujudkan permintaan tinggi untuk tenaga buruh mahir, me­ningkatkan perdagangan rentas sempadan dan pelaburan, serta peningkatan ketara dalam jaringan pengangkutan dan infrastruktur. Dengan adanya satu komuniti bersepadu, ASEAN berwawasan menjadi satu rantau yang mempunyai peraturan sekata dan jelas, rendah tarif, telus dan mempunyai jalinan kerjasama tinggi di antara satu sama lain.
ASEAN juga telah berjaya mencipta kemajuan yang besar dari segi kerjasama ekonomi. Sehingga penghujung tahun lepas, ASEAN menjadi pasaran tunggal yang mampu menawarkan penghapus­an cukai sehingga 99%. Apabila cukai import dihapuskan, produk seperti sayur-sayuran yang dibeli dari negara jiran di dalam ASEAN akan menjadi lebih murah. Dengan terhapusnya kekangan perdagangan, produk Malaysia juga akan lebih mudah memasuki pasaran negara ASEAN dan juga sebaliknya.
ASEAN juga telah berjaya menambah baik taraf hidup dan kebajikan rakyat dengan wujudnya kemakmuran serantau. Jika masa dahulu negara-negara ASEAN bertungkus-lumus cuba menanga­ni kadar kemiskinan yang tinggi, kini ASEAN berupaya mempercepatkan pertumbuhan sosial dan membuat kemajuan berterusan bagi merapatkan jurang pembangunan. Ini berjaya dilakukan bukan sahaja di antara negara ASEAN malahan di dalam negeri. Kerjasama sosiobudaya yang erat di dalam ASEAN juga banyak menyumbang kepada peningkatan taraf kesihatan, peluang pendidik­an dan kesamarataan gender di negara-negara ASEAN.
Saya pasti masih banyak lagi cabaran yang perlu kita tempuhi pada masa hadapan. Beberapa serangan yang berlaku baru-baru ini cukup menyedarkan kita bahawa ancaman keganasan sangat nyata dan mampu mengganggu-gugat rantau ini. Migrasi penduduk secara tidak terkawal juga memberi masalah besar kepada pihak kerajaan di negara terlibat.
ASEAN perlu diberi peluang mengukuhkan integrasi dan seterusnya melangkah ke arah pembinaan masyarakat. Buat masa ini, ASEAN perlu memastikan agar langkah atau strategi yang terkandung dalam Visi ASEAN 2025 diterjemah kepada tindakan dan pencapaian yang nyata. Semua negara ASEAN hendaklah memastikan langkah-langkah tersebut dilaksanakan secara efektif mengikut masa yang ditetapkan, membawa kematang­an kepadanya bagi memberikan kesan positif kepada kehidupan rakyat.
Saya yakin, dengan komitmen pembentukan Komuniti ASEAN tahun lepas akan membawa kepada perubahan yang lebih baik. ASEAN bakal membentuk asas lebih kukuh yang dibina atas dasar kepercayaan, persefaham­an dan kerjasama. Ini akan memberi manfaat kepada semua rakyat ASEAN, termasuk di Malaysia.
Buat pertama kalinya Hari ASEAN diraikan pada 8 Ogos sebagai satu komuniti. Marilah kita sama-sama maju ke hadapan sebagai satu komuniti yang bersatu-padu dengan harapan membina masa depan yang lebih gemilang dan stabil untuk ASEAN dan rakyatnya.
DATUK SERI ANIFAH AMAN ialah Menteri Luar.

Isu Kanak-kanak

UNDANG-UNDANG terbahagi kepada undang-undang domestik dan antarabangsa. Undang-undang domestik adalah undang-undang yang diluluskan oleh parlimen sesebuah negara dan Undang-undang antarabangsa dibuat oleh badan antarabangsa seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Undang-undang domestik dipanggil akta atau ordinan jika diluluskan di Parlimen Persekutuan dan enakmen atau ordinan jika diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri. Undang-undang antarabangsa dipanggil triti atau konvensyen atau protokol.

Undang-undang antarabangsa mengikat negara yang menandatanganinya sahaja dan ia perlu diratifikasi oleh negara tersebut dan diluluskan sebagai undang-undang domestik untuk penguatkuasaan.

Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah menerima Konvensyen Hak Kanak-kanak (CRC) pada 20 November 1989. Malaysia telah menerima konvensyen ini pada 1995. Konvensyen ini mengandungi 54 artikel dah hak yang diberikan adalah yang tidak membezakan warna, agama, jantina, bahasa, pegangan politik, etnik, ketidakupayaan, tempat kelahiran dan sebagainya. Konvensyen ini memperkenalkan konsep Best interest of the child atau kepentingan kanak-kanak. Hak kanak-kanak dalam konvensyen terbahagi kepada:

a. Hak untuk hidup

Seorang anak berhak kepada perkara-perkara asas untuk hidup seperti makan minum dan tempat tinggal serta kepada kehidupan yang sihat dan mencukupi atau dalam bahasa Inggerisnya, A

child is entitled to the basic right to life, to a healthy life and adequate standard of living. Maka adalah menjadi tanggungjawab kita memastikan anak membesar dalam persekitaran yangterbaik. Artikel yang berkaitan dengan peruntukan ini ialah 6, 24 dan 27.

b. Hak untuk membangun peribadi melalui pelajaran

Hak ini bertujuan memastikan anak-anak menamatkan persekolahan rendah dan menghapuskan diskriminasi gender di sekolah rendah dan menengah menjelang 2015. Artikel berkaitan ialah

6, 28, 29, 23 dan 18.

c. Hak untuk dilindungi daripada semua jenis penganiayaan, penyalahgunaan dadah, mangsa perang, mangsa pelarian dan mangsa proses pengangkatan

Hak ini merangkumi semua jenis perlindungan yang diberikan kepada kanak-kanak daripada penganiayaan dan penderaan, kanak-kanak yang diperdagangkan, yang dilarikan, yang menjadi mangsa peperangan dan kanak-kanak yang melalui proses pengangkatan. Antara artikel yang berkaitan ialah artikel 33, 34, 7, 8 dan 20.

d. Hak untuk mengambil bahagian

Kanak-kanak mesti terlibat dalam proses membuat keputusan yang melibatkan kanak-kanak. Kanak-kanak mesti didengar dan bukan sekadar dilihat. Misalnya perkara yang melibatkan kanak-kanak secara terus seperti isu pendidikan, perubatan, hak bersuara dan sebagainya. Antara artikel yang berkaitan ialah 12, 14, 16, 17 dan 31.

Malaysia telah menerima Konvensyen Hak Kanak-Kanak pada 17 Februari 1995 dengan 12 reservasi, yang mana empat daripadanya telah ditarik balik dengan meninggalkan reservasi berikut:

a. Art 1- takrifan anak

b. Art 2- prinsip tidak mendiskriminasi;

c. Art 7- Nama dan kerakyatan;

d. Art 13- Kebebasan bercakap;

e. Art 14 –Kebebasan berfikir dan beragama

f. Art 15- Kebebasan berpersatuan;

g. Art 28(1) Pelajaran sekolah rendah yang wajib dan percuma;

h. Art 37- Penyeksaan dan kehilangan kebebasan

Manusia biasa

Pada 2010, Malaysia menarik balik reservasi artikel 1, 13 dan 15. Ini bermakna, kanak-kanak di Malaysia berhak diberi kebebasan bercakap dan berpersatuan. Oleh kerana ia adalah peruntukan konvensyen antarabangsa, maka ia masih terikat dengan Perlembagaan Persekutuan Malaysia serta mana-mana undang-undang domestik yang ada di Malaysia.

Konvensyen ini menganjurkan supaya semua orang mesti melayan kanak-kanak sebagai manusia biasa yang mempunyai hak yang sama dengan manusia dewasa, menghormati hak dan kerahsiaan peribadi (privacy), tidak memalukannya di khalayak, tidak dianiaya, didera fizikal, mental dan emosi.

Di Malaysia untuk mencapai hasrat konvensyen, satu akta yang dinamakan Akta Kanak-kanak telah diluluskan oleh Parlimen untuk mengimplimentasikan hasrat konvensyen. Akta Kanak-Kanak 2001 menggabungkan tiga akta iaitu Akta Mahkamah Juvana 1947, Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 
dan Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991.

Seperti yang kita tahu di Malaysia terdapat Undang-undang Sivil dan Undang-undang Islam. Undang-undang Sivil adalah undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen Persekutuan dan terpakai kepada semua orang di Malaysia. Manakala, Undang-undang Islam diluluskan di Dewan Undangan Negeri kerana Islam adalah di bawah bidang kuasa negeri. Namun undang-undang Islam hanya terpakai kepada orang Islam sahaja, sedangkan Undang-undang Sivil terpakai kepada semua.

Akta Kanak-kanak terpakai kepada semua kanak-kanak Islam dan bukan Islam, namun dalam beberapa perkara kanak-kanak Islam dikawal di bawah negeri. Akta Kanak-kanak pula membahagikan kanak-kanak kepada lima (5) kumpulan iaitu:

(i) Kanak-kanak yang memerlukan jagaan dan perlindungan;

(ii) Kanak-kanak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan;

(iii) Kanak-kanak yang di luar kawalan

(iv) Kanak-kanak yang dilarikan dan diperdagangkan;

(v) Kanak-kanak yang melakukan kesalahan jenayah.

KERAJAAN juga mewajibkan pendidikan sekolah rendah di mana Akta Pelajaran (Pindaan) 2002 (Akta A1152) diluluskan. Seksyen 29A memperuntukkan mengenai tanggungjawab ibu bapa untuk menghantar anak ke sekolah semasa anak genap enam tahun pada hari pertama bulan Januari tahun berkenaan dan hendaklah tamat sekolah rendah sebagai tempoh wajib. Jika tidak, ibu bapa telah melakukan suatu kesalahan dan jika sabit boleh didenda RM5,000 denda atau enam (6) bulan penjara atau kedua-dua sekali.

Dalam masa yang sama larangan merotan kanak-kanak di sekolah juga dikeluarkan terutama public canning atau merotan di khalayak sebagai hukuman. Di sekolah yang boleh merotan murid ialah Guru Disiplin dan Pengetua atau Guru Besar.

Merotan kanak-kanak menjadi isu besar baru-baru ini apabila Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat membuat kenyataan yang perbuatan merotan anak akan dijadikan suatu kesalahan jenayah.

Isu merotan anak dalam hukum Islam telah saya bincang sebelum ini dan saya hanya akan menyentuh sedikit daripadanya sahaja. Jika kita amati, Akta Kanak-kanak diluluskan bagi tujuan melindungi kanak-kanak daripada semua jenis penganiayaan dan penderaan.

Jika perbuatan merotan kanak-kanak dilakukan oleh sesiapa pun – guru, ibu bapa, nenek atau datuk atau sesiapa yang menjadi penjaga anak sehingga anak tersebut cedera, maka ia boleh menyebabkan orang yang melakukan perbuatan tersebut dihadapkan ke mahkamah. Dengan melarang guru merotan murid di tempat awam, secara tidak langsung, hasrat untuk mencegah kanak-kanak daripada didera atau dianiaya telah tercapai.

Kita mahu mendidik masyarakat supaya lebih berhati-hati dalam tindakan mereka. Akta Kanak-kanak 2001 adalah undang-undang domestik atau undang-undang yang kita buat sendiri dan luluskan di Parlimen. Ia terpakai kepada kanak-kanak Islam dan bukan Islam.

Akta Kanak-kanak menggantikan Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991. Tujuan utamanya ialah memberi perlindungan kepada semua kanak-kanak tanpa mengira bangsa dan agama.

Konvensyen Hak Kanak-kanak pula adalah satu perundangan yang diluluskan atas dasar persetujuan. Jika sebuah negara merasakan peruntuk konvensyen bertentangan dengan undang-undang domestiknya, maka mereka boleh menolak aplikasi konvensyen atau menerima dengan reservasi.

Sebagai contoh, Malaysia masih mereservasi artikel 14 mengenai kebebasan beragama. Ini kerana mengikut Perkara 12(4) Perlembagaan Persekutuan Malaysia, agama seorang kanak-kanak ditentukan oleh ibu, bapa atau penjaga kanak-kanak tersebut sehingga kanak-kanak mencapai umur 18 tahun. Malaysia juga perlu memastikan Konvensyen Hak Kanak-kanak tidak mencabar agama Islam sebagai agama Persekutuan.

Oleh : Prof. Datin Noor Aziah Mohd. Awal
, Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar & Alumni, UKM serta Profesor Undang-Undang Keluarga, Wanita dan Kanak-Kanak, 
UKM & Pengerusi Majlis Perunding Wanita Islam Malaysia, (Yadim).

http://www.utusan.com.my

Komuniti ASEAN dan Belia

MALAYSIA sudah melakar sejarah apabila Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak mengetuai kalangan 10 pemimpin ASEAN memeterai Deklarasi Kuala Lumpur 2015 bagi penubuhan Komuniti ASEAN pada 22 November 2015. Dengan termeterainya deklarasi itu, maka penubuhan satu blok komuniti baharu di Asia Tenggara akan diwujudkan kelak, sekali gus menjadikan rantau ini sebagai satu suara berpengaruh di pentas antarabangsa. Penubuhan Komuniti ASEAN yang memberi fokus kepada tiga inisiatif atau tunggak utama merangkumi pembentukan Komuniti Ekonomi, Komuniti Politik dan Keselamatan serta Komuniti Sosiobudaya, mempunyai wawasan jangka panjang anggota ASEAN untuk mengerat dan memperkukuhkan kerjasama ekonomi, membina keyakinan serantau dan membentuk identiti masyarakat Asia Tenggara serta dapat membina rantau yang aman dan selamat. Kajian Komuniti ASEAN Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, belia (15-40 tahun) di Malaysia bagi 2014 sudah mencecah 45.9 peratus iaitu 30.3 juta orang. Bersesuaian dengan peranan Malaysia yang mempengerusikan ASEAN 2015, generasi belia dikenal pasti sebagai kelompok penting menjayakan hala tuju komuniti ASEAN dalam konteks Malaysia. Pemerhati serantau berpendapat, Komuniti ASEAN ini ada cabaran besar kerana wujudnya perbezaan budaya, kadar dan taraf pembangunan ekonomi yang terlalu tinggi seperti antara Singapura dan Laos serta sistem politik yang pelbagai. Tidak seperti proses pembentukan komuniti serantau lain seperti Kesatuan Eropah (EU), pembabitan masyarakat dalam pembentukan Komuniti ASEAN adalah minimum. Dasar dan proses pembentukan Komuniti ASEAN bersifat ‘top-down’. Sejauh manakah generasi muda dan belia memahami pembentukan Komuniti ASEAN ini dari sudut impak dan kesempatan? Kementerian Belia dan Sukan Malaysia melalui agensinya Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) berjaya melaksanakan satu kajian secara empirikal bagi mendapatkan maklum balas belia terhadap pelaksanaan Komuniti ASEAN. Seramai 5,032 responden di seluruh Malaysia terbabit dalam kajian ini meliputi belia bandar dan juga luar bandar. Hasil kajian ini mendapati tahap kesedaran belia Malaysia terhadap Komuniti ASEAN masih pada tahap sederhana. Seramai 59.8 peratus menyatakan pernah mendengar mengenai Komuniti ASEAN, tetapi kurang maklum berhubung pelaksanaan tiga tunggak komuniti ASEAN, iaitu Komuniti Keselamatan, Komuniti Ekonomi dan Komuniti Sosio-Budaya. Walaupun kesedaran dan pengetahuan terhadap pelaksanaan ini minimum, majoriti responden mempamerkan sikap positif terhadap konsep dan pelaksanaan komuniti ASEAN. Hasil analisis menunjukkan kurangnya promosi serta hebahan mengenai ASEAN menjadi faktor penghalang ke atas kesedaran belia Malaysia terhadap kedudukannya dalam ASEAN. Impak kepada belia dan masyarakat Menerusi Sidang Kemuncak ASEAN di Kuala Lumpur baru-baru ini, komitmen Malaysia untuk merealisasikan Komuniti ASEAN ditekankan oleh Perdana Menteri. Komuniti ASEAN adalah inti pati yang sangat penting, acuan komuniti ASEAN yang ingin digarap oleh Malaysia adalah dengan mewujudkan komuniti ASEAN bersifat ‘political cohesive’ (padu dari segi politik) dan bersepadu (integrated), manakala daripada segi ekonomi yang lebih kukuh serta mantap dari segi pembangunan sosial dan kebudayaan. Ia membabitkan kaedah untuk menyedia dan memperkukuhkan proses penyepaduan bagi merealisasikan Komuniti ASEAN berasaskan peraturan dan berorientasikan rakyat serta ASEAN berpaksikan rakyat bagi mengatasi jurang pembangunan. Komuniti ASEAN akan memberi nilai tambah dan manfaat kepada Malaysia. Berdasarkan aspek sosial dan budaya, komuniti ASEAN akan mengembangkan lagi budaya Malaysia menjadi sebahagian dari budaya serantau. Tambahan lagi, dengan pengenalan saluran Baru televisyen ASEAN yang dikenali dengan ASEAN-Go, serta mobiliti pelancongan serantau, Malaysia akan menarik lebih banyak pergerakan rakyat ASEAN ke negara ini. Dari aspek ekonomi, pengurangan dan penghapusan cukai atau tarif barangan oleh negara anggota memberikan Malaysia pasaran yang lebih besar untuk produknya. Pada 18-2 November 2015, Kementerian Belia dan Sukan berjaya menganjurkan ‘ASEAN Young Leaders Summit 2015’ (AYLS 2015) yang berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC). Menerusi AYLS’15 menghasilkan ‘Youth Manifesto for ASEAN’ yang mengandungi dua manifesto bagi setiap skop yang melengkapkan kepada penghasilan lapan manifesto yang disarankan untuk dilaksanakan bagi memastikan Gagasan Komuniti ASEAN menyentuh dan dapat dirasai oleh generasi belia pada peringkat negara ASEAN.

Rukun Negara Asas Jati Diri

Ada rungutan bahawa generasi muda kini umumnya kurang memiliki perwatakan nasional yang dapat mempamerkan keperibadian mereka sebagai warganegara Malaysia, baik ketika berada di dalam mahupun di luar negara, melalui identiti nasional kita yang dapat diserlahkan dengan cepat lagi mudah. Apabila perkara sebegini berlaku, ia tidak dapat lari daripada keperluan meneliti kembali program tatanegara kita, sama ada dalam bidang pendidikan atau lain-lain. Sehubungan ini, Rukun Negara yang mula diperkenal pada 31 Ogos 1970, sebagai peranti sosiobudaya mengenai kehidupan rakyat Malaysia yang berkongsi sejarah negara, tradisi dan nilai timur sepunya, bahasa kebangsaan dan aspirasi yang sama, tidak pun dimanfaatkan sepenuhnya. Ia lebih banyak dihafal untuk mengingati sejumlah prinsip di dalamnya, tidak pernah dilaksanakan dalam bentuk serius melalui penghayatan yang rinci untuk menonjolkan bukan sahaja kepentingannya, tetapi kemuliaannya dalam pembentukan negara bangsa kita. Perwatakan nasional Masih tidak terlambat langsung untuk kita mengangkatnya semula untuk digemblengkan bagi tujuan pemupukan perwatakan nasional dalam kalangan rakyat Malaysia, khususnya generasi muda. Melalui Rukun Negara ini, dengan menggunakan pelbagai cara dan bentuk hasil inovasi dan kreativiti kita, satu pemikiran dan kelakuan sepunya diyakini dapat diwujudkan untuk memperlihat unsur perkongsian perasaan kenegaraan yang sama oleh seluruh rakyat Malaysia. Sebenarnya pemikiran dan kelakuan ini sudah pun lama tercetus dalam Rukun Negara, iaitu dalam bentuk minat dan sikap, kehendak dan kecenderungan, pandangan dan gagasan, dorongan dan panduan, serta keyakinan dan aspirasi yang perlu dikongsi bersama rakyat Malaysia. Semua ini boleh dirujuk dengan cepat lagi nyata pada lima prinsipnya untuk diterapkan dalam semua aspek kehidupan segenap rakyat Malaysia, bukan sahaja sebagai panduan asas pembentukan negara bangsa kita, tetapi juga selaku bimbingan sahsiah unggul yang perlu ada pada mereka. Dengan kata lain, kita menggunakan Rukun Negara untuk mempamerkan peribadi kita yang bukan sahaja berhemah dari segi susilanya, tetapi juga yang unik kerana berjaya mendukung asas kenegaraan yang dipercayai bersama oleh semua etnisiti di tiga wilayah, iaitu Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Dengan adanya prinsip pertama, iaitu Kepercayaan Kepada Tuhan, sifat yang dianjurkan adalah rakyat Malaysia yang dibekalkan panduan dan nilai melalui agama masing-masing, bukan sahaja membolehkan mereka membezakan kebaikan dengan keburukan. Malah berjaya mempererat solidariti sosial antara rakyat yang berlainan kepercayaan seperti yang diperintahkan setiap agama. Prinsip kedua, iaitu Kesetiaan Kepada Raja dan Negara, menganjurkan patriotisme, khususnya melalui perasaan keterikatan kuat dan kecintaan abadi kepada negara dalam konsep tanah air. Dengan ini, kita bukan sahaja berkongsi destini yang bersama, tetapi juga kesediaan semua rakyat tanpa mengira keturunan untuk mempertahan negara ini. Kontrak secara bersama Keluhuran Perlembagaan yang menjadi prinsip ketiga mengajukan kemuliaan kanun tertinggi negara, yang berjaya menggarap perjanjian antara kaum ketika kemerdekaan ke dalam pelbagai fasal. Ianya bukan sahaja adalah hak dan keistimewaan bersama, tetapi juga kontrak yang perlu dilangsai bersama-sama dengan penuh tanggungjawab dan keikhlasan. Kedaulatan Undang-Undang selaku prinsip keempat menunjukkan keperluan semua pihak tanpa mengira kedudukan, untuk bukan sahaja mematuhi perundangan yang digubal, tetapi juga menerima kewibawaannya sekali. Dengan ini, rakyat dikehendaki mematuhi dan menghormati undang-undang negara pada setiap masa. Prinsip kelima, iaitu Kesopanan dan Kesusilaan, mencuarkan sikap saling menghormati sesama kita, selain keperluan rakyat memiliki kelakuan yang baik. Sudah tentu, ini akan mempererat perpaduan di samping memperlihat pengamalan tradisi dan nilai kita bersama sebagai budaya nasional. Melalui semua prinsip ini, pasti satu sikap positif mengenai perwatakan nasional akan terbentuk dalam kalangan semua rakyat. Kehidupan etnik berlainan dalam tiga wilayah yang diikat sebagai satu yang dipunyai bersama, bersandar kepada pemahaman bersama tentang sejarah dan tradisi negara serta pembabitan bersekali dalam semua sistem negara. Sehubungan ini, Rukun Negara yang dimanfaatkan untuk pembentukan perwatakan nasional ini hendaklah dirancangkan dengan penuh hemat sebagai kepercayaan negara, khususnya dalam bidang pendidikan dan bukannya dibiarkan difahami sendiri oleh rakyat, khususnya generasi muda untuk diamalkan dalam kehidupan harian mereka.
Penulis ialah Profesor di Universiti Kebangsaan Malaysia dan EXCO Majlis Profesor Negara

Serangga dan Makanan Dunia

DURIAN adalah sejenis buah yang amat digemari rakyat Malaysia. Bagaimanapun durian bergantung kepada kelawar untuk pendebungaan. Kekurangan bilangan kelawar akan mengakibatkan kurangnya buah durian dalam pasaran. Durian dan tanaman lain seperti kelapa sawit, kopi, koko, mangga, tembikai gajus dan badam semuanya bergantung kepada serangga yang berperanan sebagai agen pendebungaan yang terdiri daripada lebih 20,000 spesies lebah, kupu-kupu, rama-rama, penyengat, kumbang, unggas dan kelawar. Pendebungaan adalah satu perkhidmatan ekosistem yang penting kepada tumbuh-tumbuhan ini. Malangnya sejak beberapa tahun kebelakangan ini, pakar semakin bimbang masalah yang menimpa populasi serangga ini disebabkan oleh tekanan kegiatan manusia. Ini termasuk kegiatan pengindustrian, pertanian dan penggunaan racun perosak yang melampau, pencemaran dan perubahan iklim. Bermula pada 22 hingga 28 Februari, Malaysia menjadi tuan rumah kepada satu persidangan global yang membincangkan masalah pengurangan agen pendebungaan ini dan akan mengutarakan beberapa cadangan untuk mengatasi masalah ini. Perhimpunan di Kuala Lumpur ini dihadiri 124 negara anggota Badan Penasihat Mengenai Perkhidmatan Kepelbagaian Biologi dan Ekosistem atau Intergovenmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) yang akan bertemu bagi perbincangan plenari nanti. Peka kepelbagaian biologi Malaysia dipilih sebagai lokasi sidang plenari keempat IPBES berdasarkan kepemimpinan kita dalam isu alam sekitar dan kepelbagaian biologi sejak lebih 20 tahun lalu. Ia bermula dengan kepemimpinan kita di mesyuarat Kemuncak Bumi di Rio di Janeiro pada 1992. Malaysia bukan sahaja peka terhadap pemuliharaan kepelbagaian biologi tetapi juga memperjuangkan hak negara untuk terus membangun demi kesejahteraan rakyat, sekali gus pendekatan yang diambil bertujuan mengimbangi pemuliharaan dan pembangunan sosial. Dalam beberapa mesyuarat persediaan pembentukan IPBES, Malaysia adalah tuan rumah yang pertama proses ini apabila kita menjadi hos pada mesyuarat yang diadakan di Putrajaya pada 2008. IPBES ditubuhkan pada 2012 sebagai sebuah badan yang berfokus kepada kepelbagaian biologi serta ekosistem dan mirip kepada Platform Antara Kerajaan mengenai Perubahan Iklim atau Intergovernmental Platform on Climate Change (IPCC), yang mana kedua-duanya menggalakkan dialog di antara kumpulan ahli sains dengan pemimpin politik dan kumpulan pembuat polisi. Satu isu pokok yang akan diperdebatkan adalah mengenai peranan agen pendebungaan terhadap pengeluaran makanan. Data yang terkumpul setakat ini membayangkan ada pengurangan bilangan spesies haiwan dan serangga ini. Ini berkemungkinan mempunyai kesan negatif terhadap pengeluaran hasil tanaman dan juga spesies kayu kayan yang menjadi punca pendapatan di kebanyakan negara tropika. Persidangan ini juga akan memberi beberapa cadangan yang boleh diambil oleh semua negara untuk mengatasi masalah ini. Ekonomi negara kita khususnya sektor perladangan kelapa sawit, mempunyai sejarah dan kaitan rapat dengan serangga pendebungaan. Suatu masa dahulu untuk mendapatkan buah kelapa sawit yang berkualiti tinggi, pokok ini perlu didebungakan dengan bantuan manusia. Pada awal 1980-an melalui penyelidikan dijalankan beberapa ahli sains mendapati pendebungaan yang berkesan boleh dilakukan oleh sejenis kumbang yang berasal dari benua Afrika. Kumbang ini diperkenalkan di ladang kelapa sawit dan berjaya meningkatkan pengeluaran buah, malah menjimatkan kos guna tenaga manusia sebanyak RM400 juta setahun dan meningkat berlipat kali ganda pada hari ini. Beberapa persoalan jadi perhatian Di samping itu, mesyuarat yang akan diadakan nanti juga akan mengkaji beberapa persoalan penting berkaitan pendebungaan di antaranya apakah peranan agen pendebungaan dalam pengeluaran makanan, adakah perkhidmatan pendebungaan bernilai dari segi ekonomi, adakah pendebungan liar atau yang diuruskan berada dalam keadaan yang membimbangkan di peringkat tempatan dan global dan jika ya, apakah implikasinya terhadap makanan, kesihatan dan keselamatan pemakanan, apakah implikasi sosial dan ekonomi terhadap pengurangan agen pendebungaan, apakah punca menyebabkan pendebungaan semakin berkurangan dan apakah pilihan yang ada untuk melindungi agen pendebungaan serta bagi memulihkan perkhidmatan pendebungaan? Pada penghujung mesyuarat ini nanti adalah dijangkakan beberapa garis panduan untuk membanteras masalah bilangan agen pendebungaan ini akan dicadangkan. Di samping itu, beberapa objektif lain pada mesyuarat kali ini adalah pengumuman penilaian global bagi biodiversiti dan perkhidmatan ekosistem IPBES baru yang dijangka akan diterbitkan pada 2019 serta juga pemilihan Pengerusi yang baru bagi menggantikan tempat saya. Pada Disember tahun lalu di Paris, pada mesyuarat perubahan iklim COP 21, masyarakat dunia mengambil tindakan berani untuk mengatasi masalah pemanasan global dan mencadangkan langkah yang perlu diambil untuk menstabilkan suhu dunia. Perbincangan yang akan diadakan pada minggu ini adalah sesuatu yang kritikal untuk menjamin masa depan kita bersama dan IPBES adalah satu badan yang boleh memenuhi hasrat ini dengan cara mengeratkan lagi hubungan di antara kumpulan ahli sains dengan pemimpin politik dan kumpulan pembuat polisi. Malaysia mengalu-alukan perwakilan IPBES dari serata dunia dan ini juga adalah satu bukti kewibawaan negara dalam hubungan antarabangsa.
# Penulis ialah Penasihat Sains kepada Perdana Menteri

Tangani Bencana Secara Kolektif

DUNIA dan negara sedang berdepan saat sukar dalam menghadapi pelbagai bentuk bencana, sama ada bersifat semula jadi atau bencana alam misalnya banjir besar, kemarau panjang, tanah runtuh, puting beliung, tsunami dan jerebu mahupun bencana ciptaan manusia menerusi teknologi seperti penggunaan bom nuklear, perang saudara dan seumpamanya. Bencana alam yang melanda menyebabkan di satu kawasan mengalami suhu panas melampau sementara di bahagian yang lain pula mengalami banjir besar serta suhu sejuk jauh di bawah tahap beku. Begitu juga dengan bencana ciptaan manusia yang membabitkan perang saudara, perang antara negara kerana berebut sumber petroleum umpamanya membabitkan korban yang cukup ramai di kalangan orang awam, wanita dan kanak-kanak. Kesemua bencana itu meninggalkan pelbagai kesan buruk yang bukan kepalang kepada masyarakat, flora dan fauna yang lain. Sesetengahnya mengakibatkan kesan ekonomi, alam sekitar dan sosial berpanjangan terhadap sesebuah negara. Kini Malaysia berdepan situasi suhu panas 36 darjah Celsius di sesetengah kawasan dan dijangkakan boleh meningkat sehingga melebihi 40 darjah Celsius, disebabkan fenomena El Nino sehingga menimbulkan keresahan di kalangan penduduk. Kesan berpanjangan ialah terhadap sumber bekalan air yang semakin berkurangan jika hujan tidak turun dalam tempoh panjang serta mengurangkan jumlah produktiviti pertanian negara. Kesemua ini mempunyai kesan rantaian dan gandaan yang mengakibatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan rakyat kian menurun. Pada masa sama kita juga digegarkan dengan pelbagai tindakan tidak bertanggungjawab di luar daripada norma dan batas kemanusiaan – membunuh sesama manusia menggunakan bahan teknologi letupan, senjata api dan seumpamanya. Penduduk trauma Kejadian yang berlaku di Paris, Istanbul, Jakarta dan Burkina Paso dikaitkan dengan tindakan tidak berperikemanusiaan oleh militan Islamic State (IS) telah mendatangkan kesan ketakutan dan trauma kepada penduduk yang merasakan bahawa tidak ada lagi tempat selamat untuk didiami di muka bumi ini. Kejadian seumpama ini dilihat boleh berlaku di mana sahaja yang menyebabkan kehancuran ekonomi, sosial dan budaya. Perkara ini sebenarnya adalah rentetan serangan 11 September yang berlaku di Amerika Syarikat 15 tahun lalu. Ini bermakna dalam tempoh itu, dunia tidak dapat lagi lari daripada bencana bikinan manusia ini. Kita juga berdepan bencana ekonomi yang menyaksikan penurunan harga sumber terpenting tenaga iaitu petroleum yang kini berada di bawah AS$30 satu tong berbanding AS$150 sedikit masa dulu. Penurunan yang begitu ketara ini menjadikan sesetengah negara yang bergantung sepenuhnya kepada sumber petroleum untuk pembangunan ekonomi, terseret dalam kancah kemiskinan berterusan jika harganya secara berterusan menurun. Tambahan pula sekatan penjualan petroleum yang selama ini dikenakan terhadap Iran, sudah berakhir dan negara itu bebas untuk mengeksport petroleum. Berdasarkan jumlah produk yang begitu besar berada di pasaran dunia akan menyebabkan harganya akan terus menjunam. Jika keadaan ini berterusan, ia mampu melumpuhkan sistem ekonomi sesetengah negara yang bergantung sepenuhnya terhadap sumber bumi ini. Di samping itu, keadaan kesihatan penduduk juga agak tergugat oleh pelbagai jenis penyakit yang merebak sehingga mengancam nyawa manusia. Penyakit seperti demam denggi, kepialu, malaria hinggalah kepada penyakit bawaan air dan jangkitan seperti leptoporosis atau kencing tikus telah menyebabkan kematian yang ramai. Virus zika Terbaru, penyakit disebabkan oleh virus zika yang merebak begitu pantas di beberapa negara terutamanya Amerika Latin begitu membimbangkan kesannya terutama bagi ibu hamil. Sementelahan demam denggi yang disebabkan oleh nyamuk aedes di negara ini pun dilihat sukar untuk dibanteras disebabkan oleh sikap masyarakat yang mengabaikan kebersihan persekitaran, apatah lagi virus lain yang seumpamanya. Kini, negara juga berdepan situasi politik yang kurang tenteram disebabkan oleh ugutan dan ancaman dari satu pihak terhadap pihak yang lain. Namun diharapkan agar suasana politik ini tidak menggugat dan seterusnya menjadi bencana yang mengancam situasi aman di negara kita ini kerana suasana politik yang kurang tenteram mungkin mengundang bencana sosial yang lebih besar kesan dan akibatnya terhadap keseluruhan masyarakat negara ini nanti. Apakah sikap kita terhadap segala bencana yang berlaku di sekeliling kita ini? Sesetengah bencana boleh diatasi melalui pelbagai aras, sama ada secara individu, kolektif mahupun tindakan oleh pihak berkuasa dan kerjasama dengan seluruh anggota masyarakat. Kesemua bencana yang saling berkait ini wajar dilihat di dalam satu kerangka besar konsep kemudahterancaman untuk benar-benar memahami setiap perkara yang berlaku dan tindakan yang sewajarnya diambil terhadap setiap bencana itu yang mempunyai pendekatan berbeza-beza untuk menanganinya.
Penulis ialah Profesor Madya/Felo Kanan & Ketua Hal-ehwal Jaringan dan Industri (HEJIM) Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI), UKM

Pekerjaan 3D

Adakah imej dan reputasi kerajaan benar-benar terjejas dek isu pengambilan 1.5 juta pekerja Bangladesh yang dimanipulasikan dalam media sosial baharu dan desakan pelbagai pihak yang amat bimbang masa depan rakyat tempatan dalam pelbagai sektor? Sebaik diumumkan penangguhan oleh Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi yang berkuat kuasa serta-merta, sekali gus memperlihatkan pengambilan pekerja asing dari semua negara sumber dihentikan, membuatkan juga pelbagai pihak senyap secara tiba-tiba. Agaknya semua terkejut dengan langkah itu dan ada yang melihat imej dan reputasi kerajaan tercalar sebaik membuat pusingan ‘U.’ Apakah benar? Renungkan sejenak ikon negara seperti Kuala Lumpur City Centre (KLCC), Menara Kuala Lumpur, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) dan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2 (klia2). Ikon lain seperti bangunan Sultan Abdul Samad, Bangunan Parlimen Malaysia, Jambatan Pulau Pinang, Stadium Merdeka, Stadium Nasional Bukit Jalil, di samping pengangkutan awam yang hebat seperti projek Transit Aliran Ringan (LRT) dan KL Monorail. Ini semua adalah kebanggaan rakyat. Kita berasa cukup megah kerana mempunyai aset atau khazanah negara yang tidak ternilai. Khazanah negara ini adalah hasil titik peluh anak tempatan dan gabungan pekerja asing pelbagai negara. Daripada hasil gabungan itu, 60 peratus adalah anak tempatan dan 40 peratus adalah pekerja asing. Beri penjelasan ikut fakta Adakah kita masih menidakkan sumbangan dan pengorbanan pekerja asing dalam membangunkan negara selama ini? Sedangkan isu 1.5 juta pekerja Bangladesh yang dimomokkan untuk masuk, sekali gus ke negara ini bagi menambah kegawatan sektor pekerjaan dan menidakkan rakyat tempatan dalam media sosial baharu mencetuskan fenomena yang tidak ada asasnya, walaupun kerajaan sudah memperjelaskan secara berfakta. Janganlah kita jadi orang berpelajaran tetapi tidak bijak. Sebenarnya kerajaan selama ini sudah bina imej dan reputasi demi kesejahteraan rakyat dan negara merentas zaman. Bermula dengan Tunku Abdul Rahman Putra sehingga Datuk Seri Najib Razak, pembinaan itu terjalin hebat. Memang diakui, imej dilihat sebagai satu elemen yang diberikan keutamaan di mana-manapun di dunia. Khalayak atau rakyat melihat sesuatu perkara bergantung kepada cara bagaimana imej itu ditonjolkan atau dipinggirkan. Selama ini pun, kerajaan sentiasa menekan betapa imej bukan sahaja perlu di ‘projeksi’ tetapi juga perlu dilindungi supaya imej yang wujud tidak tercemar dalam sesuatu organisasi itu. Ahmad Zahid sejak dari awal konsisten dalam hal pengambilan pekerja asing, termasuk soal levi dan program penggajian semula. Ia juga dipengaruhi kuat oleh sifat profesional, kejayaan dalam pengurusan kewangan dan beretika dalam tindakan meliputi aspek merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal sumber secara cekap serta berkesan ke arah mencapai matlamat. Kata sarjana Barat, pengurusan adalah “…. the process of working with people and resources to accomplish organizational goal.” Tidak salah kerajaan memutuskan untuk langkah yang dikatakan seolah-olah membuat pusingan ‘U’ kerana setiap tindak tanduk itu ada justifikasinya. Pada waktu sama, ini memberi peluang kepada semua majikan membuka ruang pekerjaan, terutama membabitkan sektor 3D (Dangerous, Dirty, Difficult) kepada rakyat tempatan. Anjur kempen kerja sektor 3D Berikutan penangguhan mengenai kemasukan pekerja asing, adalah disyorkan majikan melaksanakan kempen besar-besaran menerusi ‘Pesta Kerja Sektor 3D’ di seluruh negara bermula bulan depan. Inilah masanya majikan ambil peluang ini. Bagi menarik minat rakyat tempatan, pembayaran levi pekerja asing boleh diserapkan dalam penawaran upah melebihi gaji minimum kepada pekerja tempatan dalam Sektor 3D. Mungkin dalam sektor perladangan, pekerja tempatan boleh diberi upah RM1,600 atau RM1,800 sebulan. Sudah tentu ramai penganggur yang memiliki kemahiran tertentu memberi sambutan hangat kepada Pesta Kerja Sektor 3D. Penulis pernah terserempak seorang wanita lengkap dengan pakaian seragam membawa lori pembersih jalan di Victoria Market, Melbourne. Dia asalnya dari Darwin dan dibayar gaji A$3,000 (RM9,000) sebulan, upah tinggi bagi pekerjaan dalam kategori 3D. Yang penting pada waktu sama, kerajaan menumpukan kepada soal mengenal pasti pekerja asing dalam Program Penggajian dan Penempatan Semula Pendatang Asing Tanpa Izin serta melipatgandakan usaha penguatkuasaan. Semua ini memberi faedah tertentu kepada majikan. Menerusi program ini, tindakan tidak diambil terhadap majikan dan pekerja terbabit, sebaliknya hanya membayar kira-kira RM4,000 untuk proses mendaftarkan pekerja ini secara sah. Langkah berhemah kerajaan wajar memberi kesan positif kepada imej dan reputasi semua pihak terbabit.
Penulis ialah Ketua Penyelidik di Pusat Penyelidikan Strategik (PPS), badan pemikir sosio media-politik