SOALAN LATIH TUBI PENGGAL 1

Antara soalan yang boleh dijadikan latihan. Isunya boleh diberi perhatian walaupun kualiti soalan agak kurang.
Bhg. C

1. Budaya inovasi menjadi keutamaan kepada pihak pentadbir negara untuk memacu pembangunan negara ke arah lebih maju dan berdaya saing. Jelaskan kepentingan pemupukan budaya inovasi kepada pembangunan negara.

2. Pertahanan negara penting untuk menjamin kedaulatan negara terus kekal. Bincangkan ancaman yang menggugat pertahanan negara.

3. Perpaduan kaum menjadi tunjang utama pembangunan negara Malaysia namun perpaduan menghadapi cabaran untuk terus dipelihara. Bincangkan.

4. Sektor pertanian memberi sumbangan besar kepada pendapatan negara. Pelbagai strategi dilakukan oleh kerajaan untuk menjana keupayaan sektor pertanian.  Bincangkan.

5. Jurang digital merupakan masalah yang dihadapi dalam usaha memperkasa penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam kalangan masyarakat di negara ini. Huraikan.

6. Kerajaan telah menggalakkan sektor pendidikan swasta bersama-sama merealisasikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan akademik serantau. Jelaskan potensi yang ada pada Malaysia untuk mencapai hasrat tersebut.

7. Program pembasmian kemiskinan kini lebih ditumpukan di bandar berikutan peningkatan peratus kemiskinan di kawasan bandar. Huraikan

8. Malaysia merupakan antara negara paling banyak memberikan subsidi kepada rakyatnya. Namun penghapusan subsidi terhadap rakyat membawa pelbagai kesan. Bincangkan.

9. Industri pelancongan kesihatan negara giat dipromosikan menerusi pelbagai inisiatif. Huraikan prospek industri ini dan langkah-langkah untuk mencapainya.

10. Gaya hidup mewah merupakan salah satu sebab golongan muda kini boleh diisytiharkan muflis. Bincangkan.

11. Kepesatan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi di negara ini jelas dilihat melalui kadar penembusan penggunaan internet jalur lebar yang kian meningkat. Bincangkan.

12. Belia berpengetahuan tinggi merupakan aset penting bagi pembangunan sesebuah negara. Jelaskan.

900/2 : Program Transformasi Industri Pembinaan ( CITP )

Dilancar hari ini. Sebhg drp RMK 11.
4 Teras strategik :
1. Meningkatkan kualiti, keselamatan dan profesionalisme
2. Kelestarian alam sekitar
3. Produktiviti
4. Pengantarabangsaan

Antara sasaran –
Kurangkan kemalangan di tempat kerja
Mudahkan dapat permit pembinaan
Capai piawaian kelestarian
Tingkatkan upah dan produktiviti
Syarikat binaan capai 5 bintang

Tadbir Urus Baik

Tadbir Urus terbaik memberikan penekanan terhadap dua aspek utama iaitu :

PRINSIP UTAMA TADBIR URUS BAIK
1. Prestasi
Pengurusan penyampaian amat penting dalam penyampaian perkhidmatan yang efektif dan efisien, seperti yang diharapkan oleh pihak berkepentingan (stakeholders) di samping memastikan perkhidmatan tersebut “value for money” serta pengurangan terhadap pembaziran sumber dan dana.
2. Pematuhan terhadap undang-undang
setiap organisasi atau agensi perlu mematuhi segala peraturan, undang-undang, piawaian (standart) yang digunapakai dan harapn masyarakat terhadap amalan kejujuran, akauntabiliti dan
integriti serta ketelusan dalam perkongsian maklumat

3. Fokus kepada pelanggan
Tadbir urus yang terbaik sentiasa memberikan keutamaan menyeluruh kepada pelanggan

4. Beretika
Penekanan terhadap nilai-nilai positif dalam pelaksanaan dan penyampaian perkhidmatan.

5. Ketelusan
Ketelusan dalam perkongsian maklumat kepada pihak yang berkepentingan juga amat dititikberatkan dalam tadbir urus terbaik.

6. Akauntabiliti & Integriti
Akauntabiliti merupakan kewajipan untuk memberikan penjelasan terhadap apa jua tindakan dalam pelaksanaan tugasan.

7. Efektif dan efisien
Pegawai sektor awam perlu sentiasa memastikan penyampaian perkhidmatan dilaksanakan secara efektif (cekap) dan efisien (berkesan).

8. Pengurusan Perubahan
Tadbir urus yang cekap dan berkesan (terbaik) adalah bagaimana pengurusan mengurus dan menangani perubahan.

KEPENTINGAN TADBIR URUS BAIK :
1. Memperkasa Daya Saing Negara
Sekiranya tiada tindakan segera untuk meningkatkan kompetensi dan produktiviti pekerja, negara akan kehilangan daya saingnya.
2. Menjana Potensi Insan Bagi Memperkasa Prestasi Perkhidmatan
Modal insan ini perlu diurus secara cekap dan berkesan untuk mencapai matlamat organisasi
3. Menerajui Transformasi perkhidmatan
Pemodenan dalam sektor perkhidmatan sangat penting bagi memastikan setiap hasrat organisasi tercapai.
4. Mengekalkan Profesionalisme dan Tadbir urus dalam Perkhidmatan
Bagi menjadikan perkhidmatan lebih cekap dan responsif, usaha-usaha mengekalkan tahap akauntabiliti dan profesionalisme yang tinggi amat penting.
5. Memenuhi Ekspektasi Stakeholder dan Pelanggan
Bagi mencapai matlamat perkhidmatan yang berfokuskan pelanggan, piawaian yang jelas dan berakauntabiliti hendaklah diwujudkan.

Globalisasi

Pengenalan

Globalisasi bererti dunia tanpa sempadan akibat kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi
Berlaku aliran barangan, perkhidmatan, idea dan maklumat secara bebas antara negara tanpa sekatan. Globalisasi membawa kebaikan dan keburukan.

Isi-Isi

Kesan-Kesan Baik
1. Globalisasi memajukan ekonomi negara

Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) mempergiat perdagangan antarabangsa
Peniaga dapat meluaskan pasatan ke seluruh dunia
Persidangan video, internet dan e-mel telah memudahkan perhubungan
E-dagang dan e-perbankan juga dapat dijalankan
Peniaga dan pengguna menual dan membeli barangan melalui intrnet
Ekonomi negara berkembang pesat

2. Globalisasi mewujudkan persefahaman sejagat

Sistem komunikasi yang menghubungkan seluruh dunia memudahkan interaksi
Pertukaran pengetahuan, pengamalan budaya dan sebagainya bergerak dengan bebas
Menjalin hubungan erat dan mengurngkan salah faham
Peristiwa yang berlaku di seluruh dunia dapat diketahui dengan serta-merta
Membolehkan bantuan diberikan dengan segera

3. Pemindahan teknologi bertambah pesat

Pelaburan asing membawa teknologi baru ke sesebuah negara
Pelabur asing menubuhkan pusat penyelidikan dan pembangunan (R&D)
Rakyat tempatan berpeluang untuk mempelajari dan memiliki teknologi canggih
Rakyat tempatan mampu menjalankan penyelidikan dan pembangunan (R&D).

4. Politik

Hubungan yang erat dalam bidang politik antara Malaysia dengan negara-negara lain akan memberi kesan yang baik dalam bidang yang lain seperti bidang ekonomi dan sosial .
Kebanyakan kerajaan telah menggubal peraturan global dan institusi untuk menangani isu seperti perdagangan, hak asasi, dan alam sekitar.

5. Sosial

Sistem pendidikan akan terus berkembang maju dengan adanya internet. Pendidikan jarak jauh dapat dilaksanakan dengan berkesan sama ada di dalam atau di luar negeri. Pendidikan bertaraf dunia dapat diwujudkan di Malaysia dalam era globalisasi.
Pendedahan pelbagai maklumat kepada rakyat Malaysia conth: bidang perubatan- makanan berkhasiat, senaman yang betul.
Ilmu-ilmu ini menjadikan rakyat Malaysia berilmu pengetahuan yang luas.

6. Ekonomi

Wujudnya perdagangan bebas, pengaliran modal secara bebas, menggalakkan persaingan, peluasan pasaran,peningkatan kualiti prosuk dan berlakunya aliran buruh mahir dan separa mahir(pemangkin kepada kemajuan negara)
Syarikat-syarikat multinasional Malaysia juga telah meningkat pelaburan mereka ke seluruh dunia seperti Syarikat Telekom Malaysia Berkad, Maybank dan Petronas – sebaris dengan syarikat gergasi luar negara.

Kesan-Kesan Buruk
1. Globalisasi menyebabkan penjajahan ekonomi

Kedudukan ekonomi negara mundur dan negara sedang membangun diketahui negara maju.
Negara maju dapat memanipulasikan ekonomi negara-negara lain demi kepentingannya
Negara maju mempengaruhi minda penduduk Dunia Ketiga

2. Globalisasi menyebabkan pencemaran budaya

Budaya liar dari Barat dapat disebarkan melalui internet dan televisyen satelit
Budaya liar ini langsung tidak ditapis
Generasi muda terikut-ikut akan nilai runtuh
Budaya Barat menjadi dominan
Budaya tempatan yang murni akhirnya terkikis
Anak tempatan hilang identiti diri dan runtuh akhlaknya

3. Politik

Campur tangan atau bantuan kepada kumpulan-kumpulan tertentu untuk menggulingkan kerajaan sedia ada seperti negara Afghanistan, Libya, Iraq, Sudan, Mesir dan lain-lain atas alasan mereka membangunkan senjata nuklear atau memberi latihan kepada kumpulan pengganas
Pengintipan untuk mendapatkan maklumat oleh negara-negara maju terhadap musuh mereka.
Penggodaman sistem pertahanan – mencari kekuatan dan kelemahan sistem pertahanan sesebuah negara

4. Pendidikan

Peminggiran penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu – bahasa Inggeris lebih diutamakan terutamanya IPTS bahasa Inggeris digunakan dalam internet
Penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar kurang baik

5. Ekonomi

Penghakisan dasar perlindungan produk tempatan – produk tempatan tidak lagi dilindungi dan terpaksa bersaing dengan produk luar negara
Monopoli syarikat multinasional – syarikat-syarikat kecil akan ketinggalan dan seterusnya terpaksa gulung tikar keranatidak mampu bersaing dengan syarikat-syarikat besar dalam dan luar negara.
Ancaman terhadap barangan dan perkhidmatan tempatan
Ancaman ke atas industri kecil dan sederhana (IKS)
Kesukaran untuk mengawal aliran modal asing dan penghakisan kedaulatan ekonomi negara.
Serangan mata wang – nilai mata wang negara jatuh – kemelesetan ekonomi berlaku
Manipulasi pasaran sahan saham – menyebabkan pasaran saham tempatan jatuh dan akan menyebabkan ekonomi Malaysia jatuh kerana pelabur-pelabur asing akan hilang keyakinan terhadap keyakinan ekonomi Malaysia

6. Teknologi

Penyalahgunaan teknologi akan membahayakan manusia seperti teknologi nuklear – boleh dibuat senjata nuklear, kebocoran tenaga nuklear
Teknologi pembuatan senjata-senjata moden telah banya memusnahkan kehidupan manusia
Pengintipan yang dilakukan oleh negara-negara maju melalui satelite untuk mendapatkan maklumat negra-negara musuh mereka.

Penutup

Globalisasi telah membawa kesan yang besar
Penduduk dunia perlu bersedia untuk menghadapi kesan globalisasi
Dengan cara ini, barulah globalisasi benar-benar mendatangkan faedah kepada kita

Biodiversiti

Biodiversiti merupakan khazanah yang tidak ternilai dan menjadi warisan kepada generasi akan datang. Mendengar istilah biodiversiti mungkin ada di antara kita yang masih belum jelas mengenai takrifannya. Perkataan biodiversiti sebenarnya merupakan perkataan singkatan bagi ‘biological diversity’ ataupun kepelbagaian biologi yang mana ia didefinisikan sebagai keanekaan di antara organisma hidup daripada pelbagai sumber baik daratan mahupun samudera dan lain-lain yang melangkaui ekosistem akuatik dan sebahagian daripada ekosistem yang kompleks yang termasuk di dalam kelompok spesies dan antara spesies dan ekosistemnya.Biodiversiti terbahagi kepada tiga peringkat iaitu kepelbagaian genetik, kepelbagaian spesies dan kepelbagaian ekosistem.

Kepelbagaian genetik merupakan kepelbagaian di dalam spesies yang diukur mengikut variasi dalam gen setiap tumbuhan, haiwan dan mikroorganisma. Kepelbagaian genetik berlaku dalam dan di antara populasi sesuatu spesies. Bagi kepelbagaian spesies pula ia merujuk kepada pelbagai organisma hidup di dunia. Manakala kepelbagaian ekosistem pula adalah merujuk kepada pelbagai habitat, komuniti biosis dan proses ekologi dalam persekitaran daratan, laut dan persekitaran akuatik yang lain. Read More…

Keselamatan Makanan

Makanan merupakan satu keperluan hidup yang perlu dipenuhi alam apa jua status ekonomi.

Mahu atau tidak, seorang manusia perlu makan sekurang-kurangnya tiga kali sehari bagi menampung keperluan tenaga seharian.

Namun, dalam situasi populasi dunia semakin bertambah, keadaan cuaca yang tidak menentu, adakah Malaysia bersedia menghadapi pelbagai bentuk ancaman seperti sekuriti makanan.Berdasarkan rekod penduduk dunia kini mencecah tujuh bilion.

Mengikut definisi yang dipetik daripada Pertubuhan Makanan dan Pertanian (FAO), Pertubuhan Bangsa- Bangsa Bersatu (PBB), sekuriti makanan akan wujud apabila setiap manusia pada setiap masa memiliki akses fizikal dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, selamat dan berkhasiat bagi memenuhi keperluan diet dan cita rasa mereka supaya dapat hidup aktif dan sihat.

Ringkasnya unsur utama sekuriti makanan ialah kecukupan, kebolehdapatan, keselamatan, berkhasiat dan mampu beli.

Dalam konteks negara kita, objektif sekuriti makanan akan tercapai melalui peningkatan produktiviti dan kapasiti pengeluaran hasil pertanian.

Menurut bekas Ketua Pengarah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI), Datuk Dr. Abdul Shukor Abd. Rahman, Malaysia pernah mengalami krisis makanan pada tahun 2008, namun hal demikian tidak berlaku secara berterusan dan dalam jangka masa yang lama.

Perkara itu terjadi ekoran kekurangan makanan tertentu berlaku ketika musim perayaan disebabkan permintaan yang tinggi melebihi daripada biasa atau semasa cuaca yang tidak menentu yang menyebabkan kerosakan kepada 
tanaman.

“Situasi sekuriti makanan di negara kita tidak segenting berbanding dengan negara seperti di Afrika atau Asia Selatan.

“Di negara tersebut, selain faktor perubahan cuaca, kekurangan infrastruktur perladangan dan sokongan input pertanian turut menyumbang kepada pengurangan produktiviti dan menjejaskan sekuriti makanan,” katanya.

Namun, pelbagai andaian serta spekulasi tentang punca kemerosotan makanan utama seperti padi seolah-olah memperlihatkan Malaysia bukanlah sebuah negara kuat. Ini kerana sesebuah negara yang disifatkan kuat perlu memiliki sumber makanan yang mencukupi.

Tambahnya, dalam usaha kerajaan mentransformasikan ekonomi negara beberapa perubahan dasar telah dilaksanakan daripada ekonomi yang berpandukan komoditi pertanian kepada ekonomi yang berorientasikan pembuatan dan perkhidmatan.

Perubahan tersebut tidak bermakna industri pertanian diabaikan. Malah ia diperkukuhkan melalui pelbagai inisiatif yang digariskan dalam Dasar Agro Makanan Negara (2011-2020) dan Dasar Pertanian Negara sebelum itu.

Berdasarkan kepada Dasar Agro Makanan Negara, penggunaan per kapita beras bagi penduduk Malaysia menunjukkan trend yang menurun daripada 79.6 kilogram (kg) pada 2010 dan dianggarkan menurun kepada ke 78.4kg pada 2015 dan 77 kg pada 2020.

Ini menunjukkan penduduk negara ini semakin kurang mengambil beras sebagai sumber kalori dan menggantikannya dengan makanan berasaskan gandum dan sebagainya.

Trend itu jelas dengan peningkatan taraf hidup dan pendapatan apabila pengguna mempunyai pelbagai pilihan untuk memenuhi keperluan nutrisi mereka.

Walaubagaimanapun katanya, produktiviti pengeluaran padi menunjukkan trend yang meningkat daripada 3.9 tan sehektar pada 2005 kepada empat tan sehektar pada 2010 dan dijangka terus meningkat kepada lima tan sehektar pada 2020.

Malah, di beberapa kawasan jelapang padi, peningkatan produktiviti sebanyak 5.5 tan sehektar berjaya dicapai.

Ini menunjukkan bahawa pengeluaran padi akan terus dipertingkatkan bagi menampung keperluan penduduk yang semakin bertambah.

Beliau mengakui negara ini pernah mengalami krisis makanan yang serius pada 2008 sekali gus memberi kesan negatif kepada sekuriti makanan.

Ketika itu, katanya, krisis makanan juga berlaku di peringkat global dan pada masa itu juga, harga barang makanan meningkat antara 50 peratus hingga 200 peratus.

Namun usaha kerajaan memperkenalkan Dasar Sekuriti Makanan Negara pada 2008 telah berjaya mengatasi masalah tersebut melalui peningkatan produktiviti pertanian, khususnya padi, bekalan bahan makanan yang cukup dan selamat kepada pengguna dan memastikan pengeluar terdiri daripada petani, penternak dan nelayan memperoleh pendapatan yang mencukupi.

Antara projek yang telah memberi kesan bagi mengatasi masalah itu ialah Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM), Ladang Kontrak, Zon Industi Akuakultur (ZIA), pembangunan kawasan terbiar, pengurusan stok penimbal beras yang cekap dan memperkukuhkan jaringan pemasaran.

Sementara itu, Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) Universiti Putra Malaysia (UPM), Prof. Datuk Dr. Mad Nasir Shamsudin berkata, Malaysia mempunyai bekalan makanan apabila individu, isi rumah atau semua rakyatnya boleh mendapat makanan yang cukup, selamat dan berkhasiat untuk hidup sihat dan aktif.

Ini bermaksud secara keseluruhanya, negara kita tidak mempunyai masalah daripada segi bekalan makanan dalam aspek dimensi kedapatan makanan.

Jelasnya, Malaysia, walaupun mempunyai kecukupan makanan termasuk hasil dari tanaman, ternakan dan perikanan, tetapi masih lagi menjadi pengimport bersih makanan.

“Walaupun kita telah mencapai kadar sara diri untuk perikanan yang melebihi 100 peratus, tetapi kebanyakannya adalah hasil dari tangkapan ikan yang berkemungkinan tidak mapan sementara pengeluaran ikan daripada akuakultur perlu diperluas dan ditambah untuk menjamin bekalan yang mencukupi pada masa akan datang,” jelasnya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kekurangan bahan makanan ialah kos pengeluaran yang tinggi.

Menurut Abdul Shukor, produktiviti sektor pertanian banyak bergantung kepada penggunaan input pertanian seperti baja dan racun serangga yang mencukupi.

Sejak kebelakangan ini, kos input pertanian khususnya baja dan racun serangga telah meningkat dan memberi kesan negatif kepada kecekapan pengeluaran dari segi input pertanian yang diimport dari luar negara.

Selain itu kekurangan buruh dan kosnya yang tinggi juga merupakan penyumbang utama kepada pengeluaran bahan makanan secara lestari.

Aktiviti pertanian masih memerlukan tenaga kerja manual yang kebanyakannya diperoleh dari negara luar.

Sektor pertanian terpaksa bersaing dengan sektor lain dalam penggunaan tenaga buruh seperti dalam industri pembuatan dan perkhidmatan yang lebih diminati oleh pekerja.

Keadaan cuaca yang tidak menentu dan sering berubah memberi impak yang besar kepada produktiviti pengeluaran tanaman, ternakan dan perikanan.

“Cuaca ekstrem yang panas melampau atau banjir besar boleh menyebabkan kerosakan tinggi yang menjejaskan bekalan bahan makanan untuk kegunaan tempatan.

“Fenomena perubahan cuaca itu berlaku di peringkat global dan memerlukan pendekatan bersama bagi mewujudkan kaedah adaptasi atau mitigasi bagi mengatasi kesan negatifnya,” katanya.

Sementara kekurangan kawasan pengeluaran yang sesuai untuk aktiviti pertanian semakin ketara turut menjadi penyumbang kepada faktor pengeluaran makanan. Ini disebabkan oleh pelbagai faktor antaranya termasuklah kawasan pertanian telah diambil untuk memberi laluan kepada pembangunan infrastruktur dan pembukaan kawasan kediaman dan premis perniagaan.

Oleh itu, pengeluaran bahan makanan terpaksa berpindah di kawasan yang tidak begitu sesuai atau kurang produktif sekali gus melibatkan kos yang tinggi diperlukan untuk membina semula infrastruktur pertanian seperti sistem pengairan, pengangkutan dan sebagainya yang 
akan meningkatkan kos pengeluaran.

Kerosakan dan kehilangan lepas 
tuai bagi hasilan pertanian juga menyumbang kepada kekurangan bahan makanan.

Kajian yang dijalankan MARDI menunjukkan kehilangan lepas tuai bagi padi boleh mencapai 20 peratus manakala bagi buah-buahan dan sayur sayuran segar pula adalah di antara 20 hingga 50 peratus.

Ini disebabkan oleh pengendalian yang tidak teratur dan sistematik yang hasilnya mudah terdedah kepada kerosakan mekanikal atau pencemaran penyakit semasa pengendalian daripada penuaian hingga ke peringkat penggunaan.

Mengakui tidak pasti akan tahap kesedaran orang ramai berhubung isu ini, Prof. Dr Mad Nasir Shamsuddin memberitahu, masalah tersebut perlu kebimbangan orang ramai memandangkan ia berkait rapat dengan pendapatan mereka.

Pendapatan mereka akan terjejas jika harga makanan naik secara mendadak.

Makanan adalah komponen tertinggi dalam Indek Harga Pengguna (IHP) sebanyak 30.3 peratus.

Sejak tahun 2008, secara keseluruhannya, harga makanan telah naik lebih tinggi berbanding harga barangan dan perkhidmatan.

Sebagai contoh, pada Januari lalu, indeks harga makanan naik 2.8 peratus manakala indeks bukan makanan naik 0.2 peratus berbanding dengan bulan sama pada 2014.

Ini kerana kenaikan harga barang juga memainkan peranan kepada sekuriti makanan terutamanya yang diimport.

“Sekiranya negara cukup kedapatan makanan sama ada melalui pengeluaran sendiri atau import, tetapi segolongan rakyat tidak mampu membelinya, maka kita mengalami krisis makanan daripada segi kebolehcapaian mereka untuk membeli atau mendapatkan makanan yang cukup untuk hidup sihat,” ujarnya.

Dalam pada itu, beliau berkata, isu membabitkan sekuriti makanan boleh diatasi dengan mengambil kira keempat-empat dimensinya iaitu kedapatan, kebolehcapaian, penggunaan dan kesetabilan.

Bukan itu sahaja, malah turut memerlukan strategi daripada aspek pengeluaran, penggunaan, jaringan keselamatan dan perkhidmatan alam sekitar.

Mengenai pengeluaran makanan, negara memerlukan pelaburan yang lebih besar dalam penyelidikan dan pengembangan R&D) untuk meningkat produktiviti.

Selain itu, ia memerlukan usahawan tani yang boleh mengusahakan pengeluaran makanan secara komersial dan berteknologi tinggi.

Kepesatan pembangunan Malaysia juga penyebab penduduk bandar meningkat kepada 71 peratus pada tahun 2010 dibandingkan dengan 62 peratus dalam tahun 2000 dan dianggarkan akan terus meningkat kepada 75 peratus dalam tahun 2020.

Penduduk bandar akan menghadapi pelbagai cabaran besar termasuk kenaikan harga makanan dan ini akan mengakibatkan peningkatan kos sosial dan ekonomi.

Dalam situasi begini, golongan miskin bandar akan terdedah kepada kesulitan untuk mendapatkan makanan yang cukup dan berzat ekoran daripada kuasa membeli yang rendah dan peningkatan harga makanan.

Pertanian bandar adalah satu inisiatif yang boleh dilakukan bagi meningkatkan kecapaian, kecukupan dan kualiti makanan dalam kalangan penduduk bandar yang juga boleh menjadi punca sumber pendapatan, menyediakan ruang hijau dan menyumbangkan kepada pembangunan masyarakat yang sejahtera.

Dalam masa yang sama, pertanian bandar juga boleh membantu mengurangkan kepanasan bandar, mengimbangi ekosistem dan sumber semula jadi.

Dari segi penggunaan pula, negara perlu mempromosi pemprosesan lepas tuai , pemasaran dan penggunaan yang efisien.

Data dari negara ASEAN menunjukkan bahawa kehilangan lepas tuai untuk hasil pertanian adalah dalam lingkungan 10 hingga 30 peratus.

Pemasaran yang cekap dapat mengurangkan kos barang makanan dan ini dapat meningkatkan kecapaian sekuriti makanan negara.

Program jaringan keselamatan juga perlu disemarakkan untuk menangani kos sara hidup.

“Latihan yang ada sekarang yang dapat meningkatkan keupayaan kemahiran perlu diteruskan dan mesti ditujukan kepada mereka yang memerlukan.

“Satu perkara yang kita sering lupa adalah pertanian bukan sahaja pembekal bahan makanan, tetapi ia juga mempunyai berbagai fungsi termasuk memelihara alam sekitar.

“Justeru, pengeluar bahan makanan perlu diberi insentif dari segi pulangan, bukan sahaja pengeluarnya, tetapi juga dari sumbangan kepada pemuliharaan alam sekitar,” katanya.

Utusan Malaysia.

Kejayaan RMK1 hingga 10 dan intipati RMK 11

Sepanjang sepuluh Rancangan Malaysia yang lalu, terdapat 10 kejayaan yang telah kita kecapi seperti:

6.2% – pertumbuhan ekonomi tahunan secara purata sejak lima dekad yang lalu, antara yang tertinggi di Asia
76.5% – sumbangan sektor pembuatan dan perkhidmatan kepada KDNK
RM6,141 – pendapatan bulanan purata isi rumah pada tahun 2014
76.1% – isi rumah keseluruhan sudah memiliki kediaman
95.1% – penduduk mendapat akses kepada bekalan air bersih
98% – kadar literasi
27% – tenaga buruh yang kini mempunyai pendidikan tertiari, meningkat empat kali ganda berbanding 6 peratus pada 1980
2.9% – kadar pengangguran, turun daripada 7.4% pada 1970
23.5% – hak milik ekuiti Bumiputera dalam sektor korporat pada 2011, meningkat 10 kali ganda daripada 2.4% pada 1970
0.6% – kadar kemiskinan pada 2014, turun daripada 49.3% pada 1970

Bagi tempoh 2016-2020, Rancangan Malaysia Ke-11 akan dilaksanakan dengan enam strategi tumpuan iaitu;

Inklusiviti;
Kesejahteraan Rakyat;
Modal Insan;
Pertumbuhan Hijau;
Infrastruktur;
Inovasi dan Produktiviti

Antara projek-projek pembangunan yang telah diumumkan dalam RMK 11 adalah:

Pemilikan perumahan rakyat
182 ribu rumah dijangka dapat disiapkan sepenuhnya pada akhir tahun 2015.
Lebih 23 ribu unit telah disediakan oleh kerajaan negeri dan FELDA.
653 ribu unit rumah lagi akan dibina juga oleh pelbagai pihak di bawah RMK 11

Infrastruktur
2,239 kilometer – Lebuh Raya Pan Borneo yang akan meningkatkan hubung-jalin di Sabah dan Sarawak sedang dibina
Siap pada 2019 – Lebuh Raya Pantai Barat yang akan menyediakan akses yang lebih baik kepada penduduk pantai barat di Perak dan Selangor.
197 kilometer – Projek Landasan Berkembar Gemas-Johor Bahru akan dilaksanakan.
MRT Laluan Sungai Buloh ke Kajang, Laluan Sungai Buloh – Serdang – Putrajaya dan LRT3 akan berlangsung dalam RMK-11.

Akses Perkhidmatan Jalur Lebar
100 megabit sesaat – kelajuan perkhidmatan jalur lebar untuk semua isi rumah di ibu negeri dan kawasan pertumbuhan berimpak tinggi
20 megabit sesaat – kelajuan perkhidmatan jalur lebar untuk kawasan pinggir bandar dan luar bandar

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 241 other followers