Pendidikan Prasekolah

Posted on Updated on

Oleh DR. MUHAMMAD ARIF MOHD. HASHIM
BIDANG pendidikan merupakan pemacu dalam pembentukan modal insan yang berinovatif dan berdaya saing. Usaha mempertingkatkan pembentukan budaya ilmu perlu dilakukan pada peringkat asas lagi iaitu pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun. Ia penting bagi menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah.

Memberi pendidikan kepada kanak-kanak di peringkat kecil ini, amat bersesuaian dengan hadis yang bermaksud, ‘Menuntut ilmu sewaktu kecil itu seperti melukis di atas batu’. (Hadis: Riwayat Thabrani).

Kerajaan perlu terus memberi tumpuan dan menambah peruntukan dalam sektor pendidikan prasekolah. Kita amat menghargai usaha kerajaan yang memperuntukkan RM530 juta dalam Bajet 2014 bagi penyediaan program dan perkhidmatan prasekolah serta membina 93 buah sekolah prasekolah.

Dalam usaha untuk meningkatkan kecemerlangan dan bagi menampung peningkatan jumlah penyertaan murid prasekolah, kerajaan perlu menambah peruntukan dalam Bajet 2015 kepada RM795 juta, iaitu tambahan peruntukan sebanyak 50% daripada Bajet 2014.

Ini perlu diteruskan sehingga satu peringkat di mana kita mencapai sasaran seperti disarankan oleh beberapa negara maju iaitu nisbah murid dan guru tadika pada kadar 10:1 dengan bilangan kemasukan kanak-kanak ke prasekolah yang tinggi.

Peruntukan bajet yang lebih besar adalah bagi penyediaan program dan kokurikulum yang seragam dan lebih efektif, penyediaan bahan pendidikan, peralatan dan kemudahan fizikal yang bersesuaian serta inovatif, menambah bilangan tenaga pengajar dan menyediakan program latihan yang terkini serta membina lebih banyak lagi prasekolah di seluruh negara.

Semua kanak-kanak perlu menikmati peluang yang sama dalam pendidikan prasekolah tanpa mengira pendapatan keluarga, kawasan tempat tinggal sama ada di bandar, luar bandar atau pedalaman terutamanya orang Melayu yang kebanyakan tinggal di luar bandar. Kanak-kanak Melayu di luar bandar dan pedalaman tidak ada pilihan seperti ibu bapa di bandar yang banyak kemudahan prasekolah dan mampu untuk mendapatkan pendidikan prasekolah yang terbaik.

Kanak-kanak perlu mendapat pendidikan asas yang berkualiti agar mereka terus berjaya dalam pendidikan yang dialami pada peringkat yang lebih tinggi kelak. Justeru, adalah wajar kerajaan menambah peruntukan dalam memperkasa pendidikan prasekolah dengan membina lebih banyak kelas prasekolah yang berkualiti di luar bandar dan kawasan pedalaman di seluruh negara.

Kerajaan juga perlu memberi penekanan kepada aspek kecemerlangan pendidikan prasekolah seperti meningkatkan kualiti guru dan pembantu guru yang terlatih. Kriteria kelulusan minimum untuk guru prasekolah ialah Ijazah Sarjana Muda. Ia dapat menjamin pendidikan yang berkesan dan berkualiti seiring dengan kemajuan teknologi dan era globalisasi masa kini.

Bagi memperkasa Bahasa Melayu di peringkat awal lagi, bilangan guru yang mahir dan terlatih dalam bidang Bahasa Melayu perlu ditambah. Pembelajaran Bahasa Inggeris juga sebagai bahasa kedua perlu diberi perhatian di peringkat prasekolah lagi.

Selain itu, kemudahan asas pendidikan prasekolah yang mencukupi dan berkualiti di kawasan luar bandar dan pedalaman perlu ditingkatkan agar setanding dengan kemudahan prasekolah di bandar. Ia dapat menarik minat kanak-kanak untuk hadir ke kelas dan dapat belajar dalam keadaan selesa.

Kerajaan juga perlu meningkatkan perkongsian pintar di antara kerajaan dan swasta dalam pendidikan prasekolah. Bagi menarik minat pihak swasta, insentif perlu diberikan kepada pengusaha-pengusaha prasekolah swasta di luar bandar dan pedalaman. Ia akan menggalakkan pihak swasta untuk membina lebih banyak pusat pendidikan prasekolah yang berkualiti tinggi. Tetapi kerajaan perlu memantau dan menetapkan garis panduan kepada pusat pendidikan swasta agar ia menepati garis panduan ditetapkan.

Bagi membentuk kanak-kanak yang berakhlak tinggi dan mulia, pembelajaran Agama Islam adalah penting selain pembelajaran akademik. Mata pelajaran Agama Islam yang diberi penekanan termasuklah asas fardu ain, tulisan Jawi dan bahasa Arab.

Selain itu, penekanan perlu diberikan dalam amali solat dan juga hafazan doa-doa mudah. Pendedahan asas ini adalah penting bagi meneruskan kesinambungan di peringkat sekolah rendah, menengah dan seterusnya universiti. Bagi tujuan ini, kerajaan perlu menyediakan guru-guru yang terlatih dan berkelulusan dalam bidang agama yang diiktiraf.

Bagi merealisasikan hasrat mencapai objektif pendidikan prasekolah terutamanya di kawasan luar bandar dan pedalaman bagi membentuk sifat peribadi, perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik, kanak-kanak perlu diajar menggunakan Bahasa Melayu dengan betul.

Di samping itu, kanak-kanak juga perlu didedahkan menggunakan Bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua.

Justeru, bajet pendidikan untuk kanak-kanak prasekolah, tidak hanya tertumpu bagi mencapai objektif dan faedah semasa dan duniawi sahaja, tetapi kita perlu kembali kepada peringatan al-Quran Surah Al-Imran: Ayat 187 yang bermaksud, ‘Dan (ingatlah) ketika Allah mengambil perjanjian setia dari orang-orang yang telah diberikan Kitab (iaitu): Demi sesungguhnya hendaklah kamu menerangkan isi Kitab itu kepada umat manusia dan jangan sekali-kali kamu menyembunyikannya. Kemudian mereka membuang (perjanjian setia) itu kebelakang mereka, serta mereka menukarnya dengan mengambil faedah dunia yang sedikit. Maka amatlah buruknya apa yang mereka dapati dari penukaran (Kalamullah dan janjiNya) itu’.

Semoga dengan model pendekatan bagi pendidikan prasekolah yang menumpukan kepada pencapaian akademik cemerlang dan penerapan nilai-nilai agama, suatu hari nanti dapat membentuk insan yang berketerampilan mulia, ummah yang bertakwa dan bersatu dalam hala tuju pembangunan ummah dan negara.

Diharapkan. Bajet 2015 yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak pada minggu depan akan memberi manfaat besar kepada murid-murid prasekolah ke arah melahirkan modal insan yang cemerlang di dunia dan akhirat.

Namun demikian, faktor kejayaan setiap dasar atau perancangan adalah bergantung kepada usaha keras setiap warga pendidik dalam menggalas tanggung jawab dan peranan yang diamanahkan.

Soalan Bhg. C : Penggal 1

Posted on Updated on

Panjang esei 350-400 patah perkataan

7 perenggan.

Kira jumlah perkataan dan tulis di hujung esei.

Jawab satu soalan dalam masa 35 minit.

LATIHAN PERSEDIAAN :

Aktiviti pemerdagangan manusia mengancam negara. Justeru tindakan perlu diambil untuk membanterasnya. Ulaskan.

Pembangunan modal insan merupakan tunjang pembangunan negara pada masa depan. Kerajaan melakukan pelbagai usaha untuk membangunkan modal insan negara. Bincangkan.

Usaha-usaha memupuk perpaduan kaum merupakan agenda utama nasional kerana menyedari kepentingannya. Bincangkan.

Globalisasi ekonomi dan sosiobudaya terus melanda negara. Justeru kita perlu bersedia menghadapi kesan-kesan negatif yang ditimbulkan kepada rakyat. Bincangkan.

Sistem pengangkutan awam yang baik perlu ada untuk menjadi negara berstatus maju. Namun sistem pengangkutan awam kita masih dibelenggu pelbagai kelemahan. Bincangkan.

Kerajaan melakukan pelbagai usaha untuk menghapuskan rasuah dalam sektor perkhidmatan awam namun masalah ini masih membarah. Bincangkan.

Kerajaan senantiasa berusaha untuk memantapkan sistem penyampaian perkhidmatan awam. Bincangkan.

Tadbir urus yang baik amat penting dalam mendokong usaha memajukan negara. Ulaskan.

Industri kecil dan sederhana ( IKS ) memainkan fungsi penting dalam proses pembangunan negara. Namun demikian usaha-usaha memajukan IKS turut dilanda pelbagai cabaran. Bincangkan.

 SOALAN STPM 2013 :

Penetapan gaji minimum. Kebaikan.

Warisan budaya. Kepentingan dan langkah-langkah memelihara kelangsungannya.

Kraf tangan. Usaha-usaha mengekalkannya.

SOALAN STPM 2014 :

Selain daripada menguruskan pentadbiran negara, kerajaan juga mempunyai tanggungjawab yang lain. Bincangkan.

Walaupun pelbagai usaha dilakukan untuk memperkasa pertahanan negara bagi memastikan kedaulatan negara kita terpelihara, namun terdapat pelbagai halangan untuk merealisasikan hasrat tersebut. Ulaskan.

Laman web rangkaian sosial, seperti Facebook, Friendster, MySpace dan Twitter telah menyerap dengan pantas dalam masyarakat di seluruh dunia. Namun begitu, ada pihak yang mencadangkan agar penggunaannya diharamkan. Bincangkan.

Fungsi Perlembagaan Persekutuan

Posted on Updated on

Tujuan Perlembagaan

Mewujudkan satu bentuk pemerintahan yang adil
Mengelakkan penyalahgunaan kuasa oleh pemerintah
Mengawal pergerakan kerajaan dan rakyat
Sebagai alat untuk myelesaikan masalah
Menjamin riwayat negara bangsa
Menjamin keamanan dan kestabilan negara
Perlembagaan ini dibahagikan kepada 15 Bahagian yang mengandungi 131 Perkara menyentuh pelbagai aspek pemerintahan iaitu :

Bahagian 1 : Negeri-Negeri, Agama dan Undang-Undang Bagi Persekutuan

Malaysia adalah sebuah persekutuan yang dianggotai 13 negeri dan 3 Wilayah Persekutuan. Islam diiktiraf sebagai agama persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan secara aman dan harmoni. Perlembagaan adalah undang-undang utama persekutuan. Mana-mana undang-undang yang tidak mengikut Perlembagaan adalah tidak sah.

Bahagian 2 : Kebebasan Asasi

Kebebasan Asasi ialah hak yang kita miliki iaitu hak untuk hidup, kebebasan daripada perhambaan dan menjadi buruh paksaan, keseramatan di sisi undang-undang, kebebasan bergerak, kebebasan bercakap, berhimpun dan bersekutu, kebebasan agama, hak untuk pendidikan dan hak untuk memiliki harta.

Bahagian 3 : Kewarganegaraan

Seseorang itu menjadi warganegara dengan cara dilahirkan disini, berkahwin dengan seorang lelaki warganegara Malaysia atau mempunyai seorang ibu atau bapa warganegara Malaysia dan tinggal secara sah di dalam negara ini untuk suatu masa yang ditetapkan. Bahagian ini juga menyatakan bagaimana seseorang itu boleh menamatkan dan dilucutkan kewarganegaraan.

Bahagian 4 : Persekutuan

Bahagian ini memberi panduan sistem kerajaan di Malaysia. Ketua utama persekutuan adalah Yang Di-Pertuan Agong yang dipilih oleh Majlis Raja-Raja untuk lima tahun. Majlis Raja-Raja dianggotai oleh kesemua Raja-Raja negeri-negeri dan Yang Di-Pertua bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai Raja. Bahagian ini juga mewujudkan Kabinet dan Pejabat Perdana Menteri serta Parlimen yang terdiri daripada Yang Di-Pertuan Agong dan dua Majlis Parlimen yang dikenali sebagai Dewan Rakyat dan Dewan Negara.

Bahagian 5 : Negeri-Negeri

Setiap negeri mempunyai perlembagaannnya sendiri dan badan perundangan dikenali sebagai Dewan Undangan Negeri. Dewan Undangan Negeri mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang tertentu. Raja-Raja dan Yang Di-Pertua Negeri mempunyai hak dan keistimewaan masing-masing. Perhubungan antara Persekutuan dengan Negeri-Negeri bahagian ini menyatakan pembahagian kuasa di antara persekutuan dan negeri-negeri. Terdapat perkara yang membolehkan Parlimen menggubal undang-undang dan terdapat pula perkara yang membolehkan Dewan Undangan Negeri menggubal undang-undang. Terdapat juga perkara tertentu di mana kedua-dua boleh menggubal undang-undang.

Bahagian 6 : Peruntukan Kewangan

Bahagian ini menyatakan bahawa kerajaan tidak boleh mengenakan cukai atau membelanjakan wang kecuali melalui kuasa undang-undang.

Bahagian 7 : Pilihan Raya

Bahagian ini menyatakan hak-hak kita sebagai warganegara untuk mengundi pemimpin-pemimpin kita. Badan yang ditugaskan untuk menjalankan kesemua pilihan raya dan menyediakan daftar pemilih dikenali sebagai Suruhanjaya Pilihanraya yang dilantik oleh Yang Di-Pertuan Agong.

Bahagian 8 : Badan Kehakiman

Bahagian ini mewujudkan sistem kehakiman di Malaysia dan menyatakan perkara-perkara yang boleh dan tidak boleh ditentukan oleh mahkamah-mahkamah di Malaysia. Bahagian ini juga menyatakan bagaimana hakim-hakim Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan dilantik.

Bahagian 9 : Perkhidmatan Awam

Bahagian ini mengenalpasti perkhidmatan awam di Malaysia, termasuk Pasukan Polis, Angkatan Tentera dan Perkhidmatan Pelajaran. Ia juga merangkumi anggota perkhidmatan awam seperti yang berkhidmat untuk kementerian serta kerajaan-kerajaan persekutuan dan negeri-negeri. Pelantikan, kenaikan pangkat dan penamatan khidmat anggota perkhidmatan awam ditentukan oleh ‘Suruhanjaya-Suruhajaya’.

Bahagian 10 : Kuasa Khas Menentang Kuasa Subversif dan Darurat

Parlimen mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang yang boleh membelakangi hak-hak lain dalam Perlembagaan semasa darurat atau atas sebab-sebab keselamatan awam.

Bahagian 11 : Am dan Pelbagai

Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Yang Di-Pertuan Agong bertanggungjawab untuk memelihara kedudukan istimewa orang melayu dan peribumi Sabah dan Serawak serta memelihara kepentingan sah komuniti-komuniti lain.

Bahagian 12 : Perlindungan Tambahan bagi Negeri Sabah dan Serawak

Terdapat peruntukan khas untuk Sabah dan Serawak, contohnya perizaban tanah peribumi bagi masyarakat peribumi Sabah dan Serawak.

Bahagian 13 : Peruntukan Sementara dan Peralihan

Bahagian ini menerangkan bagaimana undang-undang yang digubal sebelum merdeka masih berkuat kuasa sehinggalah Parlimen menggubal undang-undang baru bagi menggantikan mereka.

Bahagian 14 : Perkecualian Bagi Kedaulatan Raja-Raja dan Sebagainya

Kedaulatan, kuasa, perogratif dan bidang kuasa Raja-Raja dipelihara dalam bahagian ini.

Bahagian 15 : Prosiding Terhadap Yang Di-Pertuan Agong dan Raja-Raja

Di bawah bahagian ini, prosiding oleh atau terhadap Yang Di-Pertuan Agong atau Raja-Raja harus dibawa di hadapan ‘Mahkamah Khas’.

Penggal 1 : MRR

Posted on

KUALA LUMPUR: Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar hari ini mempengerusikan Mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu ke-235, di Istana Negara di sini.
Mesyuarat dua hari itu bermula hari ini dan dihadiri oleh semua Raja Melayu kecuali Pahang.
Yang turut hadir ialah semua Yang Dipertua Negeri.
Raja-Raja Melayu diiringi Menteri Besar masing-masing manakala Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan Melaka diiringi oleh Ketua Menteri mereka.

Soalan Esei Penggal 2 – Latihan atau ramalan ?

Posted on Updated on

Pengajian Am Penggal 2 ( 900/2 ) Soalan Bahagian C ( Esei ) Skop : Agama dan Kepercayaan

 1. Amalan prinsip Kepercayaan kepada Tuhan dalam Ideologi Negara bertujuan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang berdaulat berasaskan kepercayaan kepada Tuhan. Justeru, kerajaan mengambil pelbagai pendekatan dan langkah untuk memelihara keharmonian antara agama. Bincangkan.

  Skop : Ekonomi

 1. Kemelesetan ekonomi yang melanda dunia turut dirasai oleh Malaysia. Oleh itu, kerajaan dan rakyat perlu memainkan peranan masing-masing untuk mengurangkan kesan yang mungkin timbul daripada keadaan ini. Huraikan. ( P2/STPM 2013 )
 2. Perdagangan dalam talian memainkan peranan penting dalam memajukan bidang ekonomi negara, namun demikian kita terpaksa bersedia untuk menerima pelbagai implikasi negatif yang timbul. Bincangkan.
 3. Kerajaan telah memperkenalkan Model Baru Ekonomi ( MEB ) untuk memacu Malaysia menjadi negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Untuk mencapai aspirasi ini, negara perlulah mempunyai ciri-ciri ekonomi yang selari dengan hasrat Model Baru Ekonomi. Bincangkan.
 4. Industri Kecil dan Sederhana memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. Pada masa yang sama, sektor ekonomi ini turut menghadapi pelbagai rintangan. Ulaskan.
 5. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang sering menghimpit kesejahteraan hidup rakyat. Justeru, rakyat dan kerajaan terpaksa mengambil pelbagai tindakan untuk menghadapinya. Bincangkan.
 6. Kerajaan melakukan pelbagai cara untuk membasmi kemiskinan dan mengurangkan ketidakseimbangan pendapatan serta kekayaan negara walaupun menghadapi pelbagai cabaran. Ulaskan.

  Skop : Politik

 1. Hak-hak asasi rakyat telah diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Tidak semua peruntukan hak asasi di peringkat global sesuai untuk diiktiraf oleh rakyat negara ini. Bincangkan.
 2. Kerajaan senantiasa berusaha untuk meningkatkan tahap dan kemampanan kualiti hidup rakyat. Bincangkan.

  Skop : Sosial dan Budaya dan Pendidikan

 1. Cabaran Ketujuh dalam Wawasan 2020 adalah mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya penyayang. Jelaskan keadaan yang mencetuskan hasrat kerajaan untuk membentuk masyarakat penyayang dan budaya penyayang. ( UP2/STPM 2013 )
 2. Golongan gelandangan yang membanjiri bandar-bandar utama di negara ini semakin meningkat. Usaha tertentu perlu dilakukan bagi menangani gejala tersebut. Ulaskan. ( UP2/STPM 2013 )
 3. Sistem pendidikan kita merupakan tunjang pembangunan negara. Oleh itu, Malaysia perlu melaksanakan transformasi terhadap keseluruhan sistem pendidikan semasa untuk melonjakkan pencapaian semua murid. Bincangkan.
 4. Budaya kebangsaan perlu dikekalkan kerana ia merupakan identiti negara. Justeru kita tidak boleh membiarkan budaya kebangsaan terhakis oleh pengaruh globalisasi. Ulaskan.
 5. Mewujudkan komuniti yang selamat merupakan tanggungjawab kerajaan dan rakyat. Bincangkan.
 6. Meningkatkan keupayaan pengetahuan, budaya inovasi, dan memupuk ‘Minda Kelas Pertama’ penting dalam usaha membawa negara ke arah kemajuan. Jelaskan.
 7. Pembangunan sosioekonomi secara inklusif tidak mengabaikan kaum wanita kerana menyedari kepentingan sumbangan mereka. Justeru banyak inisiatif diambil oleh pihak kerajaan untuk memastikan golongan wanita terus menjadi penyumbang utama kepada sosioekonomi negara. Jelaskan.
 8. Pembangunan modal insan bertaraf dunia di Malaysia memerlukan usaha yang komprehensif dan bersepadu daripada sektor awam dan swasta. Bincangkan.

    Skop : Ekologi

 1. Aset alam sekitar dan sumber ekologi negara perlu diurus secara mampan supaya pembangunan masa kini tidak menjejaskan keperluan generasi akan datang. Bincangkan.
 2. Malaysia bertuah memiliki sumber biodiversiti namun menghadapi pelbagai cabaran dalam usaha memelihara dan memanfaatkan sumber tersebut. Bincangkan.
 3. Pemanasan global. Bincangkan punca-punca dan kesan-kesannya terhadap negara.

  Skop : Prasarana

 1. Sebuah negara maju berpendapatan tinggi memerlukan infrastruktur bertaraf dunia untuk menyokong aktiviti ekonomi dan meningkatkan kualiti hidup rakyat. Bincangkan.

  Skop : Sains dan Teknologi

 1. Mengurus sumber dan bekalan air amat penting dalam proses penyediaan kemudahan awam kepada rakyat walaupun menghadapi pelbagai rintangan. Ulaskan.
 2. Tenaga boleh diperbaharui berpotensi untuk dimajukan di Malaysia, walaupun terpaksa menempuh pelbagai rintangan. Bincangkan.
 3. Malaysia memajukan teknologi hijau kerana menyedari pelbagai manfaatnya kepada negara. Ulaskan.

Skop : Integrasi dan Perpaduan

 1. Membina negara Malaysia yang bersatu padu telah diletakkan sebagai cabaran pertama dalam Wawasan 2020. Bagi mengukuhkan bangsa Malaysia yang bersatu padu, kerajaan telah memperkenalkan ideologi dan pelbagai dasar lain. Huraikan. ( P2/STPM 2013 )

Selamat datang pelajar baru Penggal 1

Posted on Updated on

Cuba layari http://www.ithink.org.my/BmHome/Page/ThinkingMaps untuk menguasai teknik Peta Fikiran.

Peperiksaan Penggal 2

Posted on Updated on

…semakin hampir.